Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2020

"From today's service of Epiphany at Holy Resurrection Parish Namayingo, Eastern Uganda"

Silvestros Kisitu

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται, άτομα κάθονται και εσωτερικός χώρος

"From today's service of Epiphany at Holy Resurrection Parish Namayingo, Eastern Uganda.
"Blessed is he who comes in the name of the Lord. The Lord is God, and has appeared to us. Save us oh Son of God who was Baptised by John in the Jordan, we who chant to you Allelluia"..
"Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν. Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου βαπτισθείς, ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα"!!"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου