Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022

"Ὁ ἄρτος εἶναι δῶρο πολύτιμο τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο..." Ζάμπια

 Orthodox Metropolis of Zambia 

Ὁ ἄρτος εἶναι δῶρο πολύτιμο τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο καί τό βασικότερο μέσο συντηρήσεώς του.
Μάλιστα ἡ ἀφθονία ἤ ἡ ἔλλειψη τοῦ ἄρτου ἀποκτοῦν συμβολική σημασία εὐλογίας ἤ ὄχι.
Ἄρτος δέ ὑπό τήν στενήν ἔννοια τῆς λέξεως σημαίνει μόνον τήν ἐκ σίτου παρασκευομένη τροφή. Ὑπάρχει ὅμως καί ὁ ἄρτος ἐκ κριθῆς.
Γι' αὐτό λοιπόν καί στήν Κυριακή προσευχή, (τό «Πάτερ ἡμῶν»), ἱκετεύουμε τόν Κύριο καί λέγουμε «τόν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δός ἡμῖν σήμερον» (Ματθ. 6,11). Καί βεβαίως ὁ Χριστός ἄρτον χρησιμοποίησε γιά νά τελέσει τόν Μυστικόν Δεῖπνον καί νά εἰπεῖ ὅτι «ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν» (Ἰω. 6,51) καί πολύ περισσότερο νά διαβεβαιώσει «τοῦτο ἐστί (ὁ ἄρτος) τό σῶμα μου τό ὑπέρ ὑμῶν διδόμενον» (Λουκ. 22,19).

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063521921459

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου