Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

Από το Ιεραποστολικό Κλιμάκιο « Άγιος Νικόλαος Μπούνια» στο Ανατολικό Κονγκό

Eglise Saint Nicolas Bunia

Eglise Saint Nicolas Bunia's photo.

Eglise Saint Nicolas Bunia's photo.

Chers frères et sœurs, comme nous approchons de la Grande et Sainte Semaine des Passions vénérables de notre Seigneur Jésus-Christ et de la Célébration de la Grande Fête de notre foi, Pâques, le Centre Mission " St Nicolas Bunia" souhaite à tous et à toutes une bonne fête de Pâques et une bonne Résurrection!
Que règnent et agissent dans nos cœurs la grâce et la puissance de Dieu, et que nous fassions tout pour la gloire de Dieu et de Sa sainte Eglise: prêchons l'Evangile de... paix et l’Orthodoxie au monde entier.
Nous saluons et remercions nos frères officiers russes et ukrainiens, qui étaient venus dans l'Est du Congo, à Bunia, dans le cadre de la Mission des Nations Unies pour le maintien de la paix dans la région de l'Est du Congo, et nous ont donné une grande joie. Parce que leur présence était une force spirituelle et morale dans notre Œuvre missionnaire. Et ils se sont réjouis avec cette connaissance de l’Orthodoxie à Bunia.
Nous sommes toujours avec eux dans nos prières!


Дорогие братья и сестры, как мы приближаемся к великой и Святой Недели маститые Страстей Господа нашего Иисуса Христа и в торжествах по случаю великого праздника нашей веры, Пасха, миссионерского центра "St Nicolas Буниа" и желает всем все хорошо Пасха и хорошее Воскресение!
Это правило и действовать в наших сердцах благодать и сила Божия, и что мы делаем все для славы Божией и Его Святой Церкви: проповедовать Евангелие мира и православия в мире.
Мы приветствуем и благодарим наших российских и украинских офицеров братьев, пришедших в восточном Конго, в Bunia, в рамках Миссии Организации Объединенных Наций по поддержанию мира в регионе в восточной части Конго, и дал нам большую радость. Потому что их присутствие было духовное и нравственное сила в нашем миссионерской работы. И они радовались вместе с этим знанием Православия в Буниа.
Мы всегда с ними в наших молитвах!

Αγαπητοί αδελφοί, καθώς πλησιάζουμε την Μεγάλη Εβδομάδα των Σεπτών Παθών του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και την Παμμέγιστη γιορτή της Πίστεως μας, το Πάσχα, το Ιεραποστολικό Κλιμάκιο « Άγιος Νικόλαος Μπούνια» εύχεται σε όλους και σε όλες Σας καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση!
Να βασιλεύει και να ενεργεί στην καρδιά μας η Χάρη και η Δύναμη του Θεού, και ό τι κάνουμε να το κάνουμε για τη Δόξα του Θεού και της άμωμου Εκκλησίας Του: να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο της Ειρήνης και την Ορθοδοξία μας σε όλο τον κόσμο.
Χαιρετίζουμε και ευχαριστούμε τους αδελφούς μας Ρώσους και ουκρανούς αξιωματικούς, που είχαν έλθει στο Ανατολικό Κονγκό, στη Μπούνια, στα πλαίσια της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση της ειρήνης στην Ανατολική Περιοχή του Κονγκό, και μας δώσανε μεγάλη χαρά. Διότι μόνον η παρουσία τους, ήταν μια πνευματική και ηθική ενίσχυση στο Ιεραποστολικό μας Έργο. Χαρήκαν και αυτοί με αυτή τη γνωριμία τους με την Ορθοδοξία στη Μπούνια.
Είμαστε πάντα μαζί τους στη προσευχή μας!

Περισσότερα...  https://www.facebook.com/eglisesaintnicolasbunia

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου