Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023

The consecration of Holy Unmercenaries Church in Mayuge, Uganda

 Silvestros Kisitu Pictorial From The consecration of Holy Unmercenaries Church -in Mayuge yesterday. Glory to God.
Apolytikion for the Consecration. Mode 4.
You have made the earthly beauty of the holy tabernacle of Your glory to be like the majesty of the firmament on high, O Lord. Make it strong forever and ever, and accept our supplications that we unceasingly bring to You there, at the intercession of the Theotokos. For You are the life and resurrection of all.
Apolytikion of the Holy Unmercenaries.
Holy unmercenaries and wonderworkers, / Visit and heal our infirmities. / Freely you have received; freely you give to us.
Απολυτκιον Εγκαινιών: Ἦχος δ'
Ὡς τοῦ ἄνω στερεώματος τὴν εὐπρέπειαν, καὶ τὴν κάτω συναπέδειξας ὡραιότητα, τοῦ ἁγίου σκηνώματος τῆς δόξης σου Κύριε. Κραταίωσον αὐτὸ εἰς αἰῶνα αἰῶνος, καὶ πρόσδεξαι ἡμῶν, τὰς ἐν αὐτῷ ἀπαύστως προσαγομένας σοι δεήσεις, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, ἡ πάντων ζωὴ καὶ ἀνάστασις.

https://www.facebook.com/silvestros.kisitu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου