Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022

ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑ

 Ιερά Μητρόπολη Αξώμης Αιθιοπίας - Holy Archdiocese of Aksum Ethiopia 

ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑ
Εορτάσθηκαν σήμερα Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Φρουμεντίου Αδδίς Αμπέμπα, οι Άγιοι Τρεις Ιεράρχες προστάτες της Ελληνικής παιδείας και των γραμμάτων, Βασίλειος ο Μέγας, Γρηγόριος ο Θεολόγος και Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
Στην πανηγυρική εορτή παρευρέθησαν η Εξοχ. Πρέσβυς της Ελλάδος στην Αιθιοπία κ. Άννα Φάρρου, ο Εντιμ. Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητος κ. Δημήτριος Συκάς, μαθητές και οι μαθήτριες του Ελληνικού σχολείου της Ελληνικής Κοινότητας Αδδίς Αμπέμπα, με τη συνοδεία του Διεθυντού και των εκπαιδευτικών τους.
Τελέσθηκε Αρτοκλασία και εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός λόγος από την θεολόγο εκπαιδευτικό κ. Ευγενία Βραδή.

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/ieramitropoliaksomis/

AT TWELVE APOSTLES & SAINT PETER AND PAUL APOSTLES - RWAMAGANA / EAST RWANDA

Titus Twungubumwe 


SUNDAY, 30th JANUARY 2022: AT TWELVE APOSTLES & SAINT PETER AND PAUL APOSTLES - RWAMAGANA / EAST RWANDA.
With the blessing of His Eminence Innocentios Byakatonda Metropolitan of the Holy Orthodox Metropolis of Burundi and Rwanda, Divine Liturgy was presided by Father Nicholas the newly ordained and appointed Head Priest. A good number of the faithful has attended.
From the outside you can see the Cathedral under construction, at the level of finalization: already the roof is there, and big crosses are being put on the towers.
Congratulations
for all devoted people who are conjugating their efforts to build the first Orthodox Cathedral in Rwanda!
A Blessed Sunday for Everyone!
Reader Timotheos Titus Twungubumwe / Orthodox Church in Rwanda.
From the Altar: John 21:1-14
Jesus and the Miraculous Catch of Fish
21 Afterward Jesus appeared again to his disciples, by the Sea of Galilee. It happened this way: 2 Simon Peter, Thomas (also known as Didymus , Nathanael from Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and two other disciples were together. 3 “I’m going out to fish,” Simon Peter told them, and they said, “We’ll go with you.” So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing.
4 Early in the morning, Jesus stood on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus.
5 He called out to them, “Friends, haven’t you any fish?”
“No,” they answered.
6 He said, “Throw your net on the right side of the boat and you will find some.” When they did, they were unable to haul the net in because of the large number of fish.
7 Then the disciple whom Jesus loved said to Peter, “It is the Lord!” As soon as Simon Peter heard him say, “It is the Lord,” he wrapped his outer garment around him (for he had taken it off) and jumped into the water. 8 The other disciples followed in the boat, towing the net full of fish, for they were not far from shore, about a hundred yards. 9 When they landed, they saw a fire of burning coals there with fish on it, and some bread.
10 Jesus said to them, “Bring some of the fish you have just caught.” 11 So Simon Peter climbed back into the boat and dragged the net ashore. It was full of large fish, 153, but even with so many the net was not torn. 12 Jesus said to them, “Come and have breakfast.” None of the disciples dared ask him, “Who are you?” They knew it was the Lord. 13 Jesus came, took the bread and gave it to them, and did the same with the fish. 14 This was now the third time Jesus appeared to his disciples after he was raised from the dead.
Epistle Reading : Hebrews 13:7-16
7 Remember your leaders, who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. 8 Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
9 Do not be carried away by all kinds of strange teachings. It is good for our hearts to be strengthened by grace, not by eating ceremonial foods, which is of no benefit to those who do so.10 We have an altar from which those who minister at the tabernacle have no right to eat.
11 The high priest carries the blood of animals into the Most Holy Place as a sin offering, but the bodies are burned outside the camp. 12 And so Jesus also suffered outside the city gate to make the people holy through his own blood. 13 Let us, then, go to him outside the camp, bearing the disgrace he bore. 14 For here we do not have an enduring city, but we are looking for the city that is to come.
15 Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise—the fruit of lips that openly profess his name. 16 And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased.
Gospel Reading: Matthew 5:14-19
14 “You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. 15 Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house.16 In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven.
The Fulfillment of the Law
17 “Do not think that I have come to abolish the Law or the Prophets; I have not come to abolish them but to fulfill them. 18 For truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the Law until everything is accomplished. 19 Therefore anyone who sets aside one of the least of these commands and teaches others accordingly will be called least in the kingdom of heaven, but whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven.
DIMANCHE 30 JANVIER 2022 : A DOUZE APÔTRES & SAINTS PIERRE ET PAUL APÔTRES - RWAMAGANA / RWANDA EST.
Avec la bénédiction de Son Eminence Innocentios Byakatonda , Métropolite de la Sainte Métropole Orthodoxe du Burundi et du Rwanda, la Divine Liturgie a été présidée par le Père Nicolas, le nouveau prêtre ordonné et nommé. Un bon nombre de fidèles y ont participé.
De l'extérieur on peut voir la Cathédrale en construction, au niveau de la finalisation : déjà le toit est là, et de grandes croix sont posées sur les tours.
Félicitations
à toutes les personnes dévouées qui conjuguent leurs efforts pour construire la première cathédrale orthodoxe du Rwanda !
Un dimanche béni pour tous !
Lecteur Timotheos Titus Twungubumwe / Église orthodoxe au Rwanda.
De l'autel: Jean 21:1-14
Jésus et la pêche miraculeuse de poisson
21 Ensuite, Jésus apparut de nouveau à ses disciples, près de la mer de Galilée. Voici comment cela se passa : 2 Simon Pierre, Thomas (appelé aussi Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, fils de Zébédée) et deux autres disciples étaient ensemble. 3 « Je vais pêcher », leur dit Simon Pierre, et ils dirent : « Nous allons vous accompagner. » Ils sortirent donc et montèrent dans la barque, mais cette nuit-là ils n'attrapèrent rien.
4 Tôt le matin, Jésus se tint sur le rivage, mais les disciples ne se rendirent pas compte que c'était Jésus.
5 Il leur cria : « Amis, n'avez-vous pas de poisson ?
"Non", ont-ils répondu.
6 Il dit : « Jette ton filet du côté droit de la barque et tu en trouveras. Lorsqu'ils l'ont fait, ils n'ont pas pu remonter le filet en raison du grand nombre de poissons.
7 Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur ! Dès que Simon Pierre l'entendit dire : « C'est le Seigneur », il s'enveloppa de son vêtement de dessus (car il l'avait enlevé) et sauta dans l'eau. 8 Les autres disciples suivaient dans la barque, remorquant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin du rivage, à environ cent mètres. 9 Lorsqu'ils débarquèrent, ils virent là un feu de charbons ardents avec du poisson dessus et du pain.
10 Jésus leur dit : « Apportez du poisson que vous venez de pêcher. 11 Alors Simon-Pierre remonta dans la barque et tira le filet à terre. Il était plein de gros poissons, 153, mais même avec tant de poissons, le filet n'était pas déchiré. 12 Jésus leur dit : « Venez prendre votre petit déjeuner. Aucun des disciples n'a osé lui demander : « Qui es-tu ? Ils savaient que c'était le Seigneur. 13 Jésus vint, prit le pain et le leur donna, et fit de même avec le poisson. 14 C'était la troisième fois que Jésus apparaissait à ses disciples après qu'il était ressuscité des morts.
Lecture d'épîtres : Hébreux 13:7-16
7 Souvenez-vous de vos chefs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez le résultat de leur mode de vie et imitez leur foi. 8 Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
9 Ne vous laissez pas emporter par toutes sortes d'enseignements étranges. Il est bon que nos cœurs soient fortifiés par la grâce, et non en mangeant des aliments de cérémonie, ce qui n'est d'aucun profit pour ceux qui le font.10 Nous avons un autel duquel ceux qui servent au tabernacle n'ont pas le droit de manger.
11 Le souverain sacrificateur porte le sang des animaux dans le lieu très saint comme offrande pour le péché, mais les corps sont brûlés hors du camp. 12 Et Jésus aussi souffrit hors de la porte de la ville pour sanctifier le peuple par son propre sang. 13 Allons donc vers lui hors du camp, portant l'opprobre qu'il a portée. 14 Car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons la cité à venir.
15 Par Jésus donc, offrons continuellement à Dieu un sacrifice de louange, le fruit de lèvres qui professent ouvertement son nom. 16 Et n'oubliez pas de faire le bien et de partager avec les autres, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir.
Lecture de l'Evangile : Matthieu 5 :14-19
14 « Vous êtes la lumière du monde. Une ville bâtie sur une colline ne peut être cachée. 15 On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous une coupe. Au lieu de cela, ils la mettent sur son support, et elle éclaire tout le monde dans la maison.16 De même, que votre lumière brille devant les autres, afin qu'ils voient vos bonnes actions et glorifient votre Père qui est aux cieux.
L'accomplissement de la loi
17 « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes ; Je ne suis pas venu les abolir mais les accomplir. 18 Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre disparaissent, pas la moindre lettre, pas le moindre trait de plume ne disparaîtra de la Loi jusqu'à ce que tout soit accompli. 19 C'est pourquoi quiconque renonce à l'un des plus petits de ces commandements et enseigne aux autres en conséquence sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais quiconque pratique et enseigne ces commandements sera appelé grand dans le royaume des cieux.

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/titus.twungubumwe

Feast day of the patron saints of education Saints Basile the Great, Gregory the Theologian and John Chrysostomos at Βuramata, Burundi

 Innocentios Byakatonda Feast day of the patron saints of education Saints Basile the great Gregory the Theologian and John Chrysostomos
At Βuramata Burundi 30/01/2022

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006650526397

Bishop-elect of Jinja and All Eastern Uganda, Silvesteros presided over the divine liturgy with Archbishop Jeronymos at St Nicholas Cathedral, Uganda

 Uganda Orthodox Church - Holy Metropolis of Kampala 

Today, the Bishop-elect of the new diocese of Jinja and All Eastern Uganda, Silvesteros Kisitu presided over the divine liturgy with Archbishop Jeronymos Muzeyi at St Nicholas Cathedral.
His Grace welcomed Metropolitan Jeronymos to Uganda whereas the latter welcomed him to the Holy Metropolis of Kampala. The Metropolitan-elect of the Archdiocese was celebrating his first divine liturgy since his election earlier this month.
The enthronement ceremonies will take place on 20th February, 27th February and 06th March for Kampala, Jinja and Gulu, respectively.

«Άξιος» για τον νέο Μητροπολίτη Πηλουσίου Νάρκισσο

 Orthodox Metropolis of Zambia 

ΠΟΡΤ ΣΑΪΝΤ.
Στον κατάμεστο Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Πόρτ Σαΐντ κλήρος και λαός φώναξαν την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου «Άξιος» για τον νέο Μητροπολίτη Πηλουσίου Νάρκισσο., που πραγματοποίησε ο ίδιος ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ κ Θεόδωρος Β΄.
Σε ένα ναό που συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους ελληνικούς ναούς της ομογένειας σε όλη την αφρικανική ήπειρο, που ήταν κάποτε χώρος λατρείας πολλών χιλιάδων Αιγυπτιωτών και που συνεχίζει να αποτελεί ακόμη και σήμερα ένα πραγματικό κόσμημα της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου και εν γένει του Δευτερόθρονου Πατριαρχείου, ο νέος Μητροπολίτης ευχαρίστησε τους πολυάριθμους Έλληνες καθώς επίσης και τους πολλούς αραβόφωνους ελληνορθόδοξους που παραβρέθηκαν στην τελετή της ενθρονήσεως.
Ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος κ. Θεόδωρος εξήγγειλε το ξεκίνημα της ανακαίνισης του ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος που μετράει μέχρι σήμερα πάνω από εκατό χρόνια ζωής και μίλησε για ένα ιστορικό γεγονός, ευχαριστώντας όλους όσοι συμβάλλουν για το μεγάλο αυτό έργο, για το σύμβολο αυτό της Μητρόπολης Πηλουσίου που εκτείνεται σε τρεις αιγυπτιακές πόλεις, το Πορτ Σαΐντ, τη Δαμιέτη και τη Μανσούρα, με εννέα συνολικά ελληνορθόδοξους αλλά και αραβόφωνους ναούς και τα κοιμητήριά τους.
«Σεβασμιώτατε κ. Νάρκισσε, η Ιορδανία σε γέννησε, η Ελλάδα σε κέρδισε, η Αίγυπτος σε χαίρεται», είπε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος στον ενθρονιζόμενο Μητροπολίτη, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος.
Συγκινημένος ο νέος Μητροπολίτης Πηλουσίου κ. Νάρκισσος, Ιορδανός στην καταγωγή, ευχαρίστησε την Ελλάδα, τη δεύτερη πατρίδα του, όπως είπε, για όσα του προσέφερε, και το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, και κυρίως που έμαθε σε βάθος την ελληνική γλώσσα, την οποία τόσο αγάπησε καθώς διακρίνεται για τον ελληνικό του λόγο, προφέροντας και στίχους του ελληνικού εθνικού ύμνου «Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά…», εκφράζοντας στο πρόσωπο του παρεβρισκόμενου Έλληνα Πρέσβη την απέραντη ευγνωμοσύνη του. «Ας βρίσκεται πάντα ψηλά η ελληνική σημαία», είπε.
«Θα είμαστε στο πλευρό του νέου Μητροπολίτη Πηλουσίου», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου κ. Μιχάλης Γκρουνστέιν, τονίζοντας ότι η Κοινότητα θα συμβάλλει στο έργο της ανακαίνισης του περικαλλούς ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος που σήμερα πάλι γνώρισε ημέρες δόξας, όπως παλιά που γέμιζε ασφυκτικά από τους Έλληνες που κατοικούσαν στην όμορφη αυτή μεσογειακή αιγυπτιακή πόλη του Πορτ Σαΐντ.
«Η πρώτη μου προτεραιότητα θα είναι η ανακαίνιση αυτού του ναού», τόνισε με τη σειρά του ο νέος Μητροπολίτης Πηλουσίου κ. Νάρκισσος, «ως χρέος απέναντι στην ιστορία και τους προγόνους μας», κατέληξε.

https://www.facebook.com/Orthodox-Metropolis-of-Zambia-391805074291380/

Σώμα και Αίμα Χριστού... Σιέρρα Λεόνε

 Rev Themi & Friends 

Offering the holy Body and precious Blood of our Lord Jesus Christ in Sierra Leone.

https://www.facebook.com/realRevThemi/

Bishop Elect Themistocles of Nicopolis, continuing to serve the Mission of Sierra Leone as resident Bishop

 Rev Themi & Friends 

Bishop Elect Themistocles of Nicopolis - assistant to His Beatude Pope and Patriarch Theodoros II continuing to serve the Mission of Sierra Leone as resident Bishop.

https://www.facebook.com/realRevThemi/

Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022

Ιεραποστολικές ιστορίες από την Ορθόδοξη Εκκλησία στο Καμερούν

 Ορθόδοξη Ιεραποστολή,Orthodox Mission,Mission Οrthodoxe 

Ο μικρός Ετιέν: Μια ιστορία ιεραποστολικής πορείας ( Μητρόπολη Καμερούν – ΠΧΟ Ορθοδόξου Ιεραποστολής )
IERAPOSTOLI.WORDPRESS.COM
Ο μικρός Ετιέν: Μια ιστορία ιεραποστολικής πορείας ( Μητρόπολη Καμερούν – ΠΧΟ Ορθοδόξου Ιεραποστολής )
Οι ιεραποστολικές περιοδείες στο Βόρειο Καμερούν είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία, καθώς ταξιδεύεις σε ένα ανεπανάληπτο κράμα χρόνου παρελθόντος, παρόντος και μέλλο...

Η Ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Πηλουσίου Νάρκισσου

 Ελληνική Κοινότητα Καΐρου 

Μεγάλη μέρα χαράς, αγάπης, πίστης και ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο για την Μητρόπολη Πηλουσίου