Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2014

Μεσονυχτική Ακολουθία σε όλες τις Εκκλησίες της Γκάνας...

Metropolis Accra's photo.

...στις 21:00 αρχίζει, σε όλες τις Εκκλησίες της Γκάνας, Μεσονυχτική Ακολουθία η οποία ολοκληρώνεται με την Θεία Λειτουργεία στις 4:00 το πρωί, όχι μόνο σε εμάς τους Ορθοδόξους αλλά σε όλα τα δόγματα και τις ομολογίες που υπάρχουν στην Γκάνα, έτσι υποδέχονται οι Γκανέζοι ο πιο πιστός λαός της Αφρικής τον Νέο Χρόνο, σε λίγο οι Εκκλησίες, οι αυλές τους και οι δρόμοι γύρω απο τις Εκκλησίες θα είναι γεμάτες κόσμο, όλοι θέλουν να αρχίσουν τον χρόνο τους από τον Θεό, είναι η βασική τους προτεραιότητα όλα τα υπόλοιπα έρχονται φθάνει να έχεις την ευλογία για την Νέα Χρονιά. ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.

Metropolis Accra
https://www.facebook.com/mitropoli.accras?fref=ts

Καλή ιεραποστολική χρονιά ! Ευλογημένο το 2015 για τις Ορθόδοξες Ιεραποστολές και τους Ορθόδοξους ιεραποστόλους.Blessed 2015 for the Orthodox missions.Bienheureux 2015 pour les missions orthodoxes! (ierapostoli.wordpress.com)

ierapostoli.wordpress.com
 
 
Το 2014 πέρασε με αρκετές ευοίωνες εξελίξεις για την Ορθόδοξη Ιεραποστολή σε όλο το κόσμο, παρά τις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες στην Ελλάδα και στη Κύπρο. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί προσέφεραν από το υστέρημα την αγάπη τους στις Ορθόδοξες ιεραποστολές σε όλο το κόσμο. Είμαστε ικανοποιημένοι ; Ναι, αλλά όχι πλήρως. Το 2014 πέρασε και ακόμα σε πολλές χώρες του κόσμου δεν υπάρχουν Ορθόδοξες Εκκλησίες και ιεραποστολές, ενώ σε άλλες χώρες υπάρχουν ελάχιστες ορθόδοξες εκκλησίες και ιεραποστολικές κοινότητες.
 

Το 2015 ξεκινά μπροστά μας, αλλά πάλι βρίσκει τις Ορθόδοξες Εκκλησίες ανοργάνωτες και χωρίς προγραμματισμό για την ιεραποστολή και τον Ορθόδοξο ευαγγελισμό των Εθνών. Πρόβλημα αποτελεί, επίσης, η ύπαρξη παράλληλων ιεραποστολικών προσπαθειών από τα διάφορα Ορθόδοξα Πατριαρχεία και τις αυτοκέφαλες Ορθόδοξες εκκλησίες.
Εμείς ευχόμαστε «Καλή και ευλογημένη Χρονιά» σε όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς σε όλες τις ηπείρους, σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, σε όλες τις ορθόδοξες ιεραποστολές και στους ορθόδοξους ιεραποστόλους, στους ορθόδοξους ιεραποστολικούς συλλόγους και στους νεοφώτιστους Ορθόδοξους Χριστιανούς που εντάχθηκαν στην Ορθόδοξη Εκκλησία μέσα στο 2014. Ο αληθινός Θεός, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, να είναι μαζί μας και τώρα και πάντα.
We wish you a «Happy and Blessed New Year» to all Orthodox Christians throughout the world, in all the Orthodox Churches, all Orthodox missions and the Orthodox missionaries and converts to Orthodox Christians who joined the Orthodox Church in 2014. The true God the Lord Jesus Christ, be with us now and forever.
Nous vous souhaitons une «Heureuse et Sainte Nouvel An» à tous les chrétiens orthodoxes dans le monde entier, dans toutes les églises orthodoxes, toutes les missions orthodoxes et orthodoxes missionnaires et convertit aux chrétiens orthodoxes qui ont adhéré à l’Eglise orthodoxe en 2014. Le vrai Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, est avec nous maintenant et pour toujours.
Мы желаем вам «счастливой и благословенной Новый Год» ко всем православным христианам во всем мире, во всех православных церквей, православных миссий и православные миссионеры и превращается в православных христиан, которые присоединились к Православной Церкви в 2014 году истинный Бог Господь Иисус Христос, быть с нами сейчас и навсегда.
Vă dorim o «Happy și Fericitul de Anul Nou» pentru toți creștinii ortodocși din întreaga lume, în toate bisericile ortodoxe, toate misiunile ortodoxe și ortodocși misionari și se transformă în creștini ortodocși care au aderat la Biserica Ortodoxă din 2014. Dumnezeu adevărat Domnului Isus Hristos, să fie cu noi acum și pentru totdeauna.
Желимо Вам «Хаппи и благословен Нову годину» свим православним хришћанима широм света, у свим православним црквама, свим православним мисија и православне мисионара и претвара православним хрисцанима који су се прикључили православну цркву у 2014. прави Бог Господ Исус Христ, бити са нама сада и заувек.
Желаем ви «Happy и благословен Нова година» за всички православни християни по целия свят, във всички православни църкви, всички православни мисии и православните мисионери и се превръща в православните християни, които се присъединиха към православна църква през 2014 г. на истинския Бог Господ Исус Христос, да е с нас сега и завинаги.
გისურვებთ «ბედნიერი და დალოცა ახალი წელი» ყველა მართლმადიდებელი ქრისტიანები მთელ მსოფლიოში, ყველა მართლმადიდებელი ეკლესიები, ყველა მართლმადიდებელი მისიებისა და მართლმადიდებელი მისიონერები და აკონვერტებს მართლმადიდებელი ქრისტიანები, რომლებიც შეუერთდა მართლმადიდებელი ეკლესია 2014 წელს ჭეშმარიტი ღმერთი უფალი იესო ქრისტე, იყოს ჩვენთან ახლა და სამუდამოდ.
Ми бажаємо вам «щасливою і благословенній Новий Рік» до всіх православних християн у всьому світі, у всіх православних церков, православних місій і православні місіонери і перетворюється на православних християн, які приєдналися до Православної Церкви в 2014 році істинний Бог Господь Ісус Христос, бути з нами зараз і назавжди.
Toivotamme «Happy ja Blessed New Year» kaikkia ortodokseja kaikkialla maailmassa, kaikissa ortodoksisten kirkkojen, kaikki Ortodoksinen tehtävät ja ortodoksisen lähetyssaarnaajat ja muuntaa ortodokseja, jotka liittyivät ortodoksinen kirkko vuonna 2014. tosi Jumalan, Herran Jeesus Kristus, meidän kanssamme nyt ja ikuisesti.
Życzymy «Szczęśliwego Nowego Roku i Najświętszą» do wszystkich prawosławnych chrześcijan na całym świecie, we wszystkich Kościołach prawosławnych, wszystkie misje prawosławnych i prawosławnych misjonarzy i konwertuje do prawosławnych chrześcijan, którzy przystąpili do Kościoła prawosławnego w 2014 roku Bóg prawdziwy Pan Jezus Chrystus jest z nami teraz i na wieki.
Le deseamos un «feliz y bendecido Año Nuevo» para todos los cristianos ortodoxos en todo el mundo, en todas las Iglesias ortodoxas, todas las misiones ortodoxos y ortodoxos misioneros y conversos a los cristianos ortodoxos que se unieron a la Iglesia Ortodoxa en 2014. El verdadero Dios el Señor Jesucristo está con nosotros ahora y siempre.
Desejamos-lhe uma «feliz e abençoado Ano Novo» para todos os cristãos ortodoxos em todo o mundo, em todas as Igrejas Ortodoxas, todas as missões ortodoxos e ortodoxos missionários e converte para os cristãos ortodoxos que se juntaram à Igreja Ortodoxa em 2014. O verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, esteja conosco agora e para sempre.
我们希望您有一个“快乐和祝福新年”所有东正教基督徒在世界各地,在所有的东正教教堂,所有东正教使命和东正教传教士和转换为东正教徒谁参加东正教在2014年真正的上帝耶和华耶稣基督,与我们现在和永远。
我々は、すべての正統派教会、すべての正統派のミッションと正統派の宣教師で、世界中であなたのすべての正統派キリスト教徒に「ハッピーと祝福された新年」を希望し、2014年に正教会に入社正統派キリスト教徒に変換真の神、主イエス·キリストは、今と永遠に私たちと一緒に。
우리는 모든 정통 교회, 모든 정교회 임무와 정교회 선교사, 전 세계적으로 당신에게 모든 정교회 그리스도인들에게 «행복과 축복 새해»하고자 2014 년에 정통 교회에 가입 동방 정교회로 변환 참 하나님 여호와 예수 그리스도는 이제 영원히 우리와 함께.
Vi auguriamo un «felice e beato Anno Nuovo» a tutti i cristiani ortodossi in tutto il mondo, in tutte le Chiese ortodosse, tutte missioni ortodossi e ortodossi missionari e convertiti a cristiani ortodossi che si sono uniti alla Chiesa ortodossa nel 2014. Il vero Dio, il Signore Gesù Cristo, sia con noi ora e per sempre.
Бид бүгд үнэн алдартны сүм, бүх үнэн алдартны төлөөлөгчийн газар болон үнэн алдартны номлогч, дэлхийн даяар танд үнэн алдартны Христэд итгэгчдийн нь «аз жаргалтай, адислагдсан Шинэ жилийн» хүсч байгаа бөгөөд 2014 онд үнэн алдартны Сүмд нэгдсэн үнэн алдартны Христэд итгэгчдэд хөрвүүлдэг үнэн Бурхан Их Эзэн Есүс Христ, эдүгээ болон үүрд бидэнтэй хамт байх болтугай.
हामी सबै अर्थोडक्स चर्च, सबै अर्थोडक्स मिशन र अर्थोडक्स मिसनरीहरू मा, संसारभरि तपाईं सबै अर्थोडक्स मसीहीहरूको लागि «धन्य र आशिष् नयाँ वर्ष» इच्छा र 2014 मा अर्थोडक्स चर्च सामेल अर्थोडक्स मसीहीहरूलाई धर्मान्तरित साँचो परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रीष्ट, अब र हामी संग सधैं हुन।
हम सभी रूढ़िवादी चर्च, सभी रूढ़िवादी मिशन और रूढ़िवादी मिशनरियों में, दुनिया भर में आप सभी रूढ़िवादी ईसाइयों के लिए एक «खुश और धन्य नए साल» चाहते हैं और 2014 में रूढ़िवादी चर्च में शामिल हो गए हैं, जो रूढ़िवादी ईसाई में धर्मान्तरित सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, अब और हमेशा के लिए हमारे साथ हो।
Ne ju dëshirojmë një «Gëzuar Vitin e Ri dhe të bekuar» për të gjithë të krishterët ortodoksë në të gjithë botën, në të gjitha kishat ortodokse, të gjitha misionet ortodokse dhe Ortodokse misionarëve dhe konverton të krishterëve ortodoksë të cilët u bashkuan me Kishën Ortodokse në vitin 2014. Perëndi i vërtetë Zoti Jezu Krishti, të jetë me ne tani dhe përgjithmonë.
Ons wens u ‘n «Gelukkig en Geseënde Nuwe Jaar» aan alle Ortodokse Christene oor die hele wêreld, in al die Ortodokse Kerke, al Ortodoks missies en die Ortodokse sendelinge en vat te Ortodokse Christene wat in 2014 die Ortodokse Kerk by die ware God die Here Jesus Christus, wees met ons nou en vir ewig.
Мы жадаем вам «шчаслівай і блаславёнай Новы Год» да ўсіх праваслаўным хрысціянам ва ўсім свеце, ва ўсіх праваслаўных цэркваў, праваслаўных місій і праваслаўныя місіянеры і ператвараецца ў праваслаўных хрысціян, якія далучыліся да Праваслаўнай Царквы ў 2014 годзе праўдзівы Бог Гасподзь Ісус Хрыстос, быць з намі цяпер і назаўсёды.
Soovime Teile «Happy ja Blessed New Year», et kõik õigeusklikud kogu maailmas, kõik õigeusu kirikud, kõik õigeusu missioonide ja õigeusumisjonärid ja teisendab õigeusklikud, kes liitus õigeusu kirik 2014. aastal tõeline Jumal Lord Jeesus Kristus, olge nüüd meiega ja igavesti.
Novēlam jums «Laimīgs un svētīja Jauno gadu» visiem pareizticīgie kristieši visā pasaulē, visos pareizticīgo baznīcām, visi pareizticīgie misijās un Pareizticīgo misionāriem un pārveido, lai pareizticīgie kristieši, kuri pievienojās pareizticīgo baznīcu 2014. gadā patiesais Dievs Kungs Jēzus Kristus, būt kopā ar mums tagad un uz visiem laikiem.
Linkime Jums «laimingas ir palaimintas Naujuosius metus» visiems stačiatikiams visame pasaulyje, visų stačiatikių bažnyčių, visi stačiatikių misijų ir stačiatikių misionierių ir paverčia į stačiatikiams, kurie prisijungė prie stačiatikių bažnyčia 2014 m tikrasis Dievas Viešpats Jėzus Kristus, su mumis dabar ir amžinai.
Tunataka wewe «Happy na heri ya Mwaka Mpya» kwa Wakristo wote Orthodox duniani kote, katika Makanisa yote Orthodox, ujumbe wote Orthodox na Orthodox wamisionari na waongofu na Wakristo Orthodox ambao walijiunga na Kanisa la Orthodox katika 2014. Mungu wa kweli Bwana Yesu Kristo, kuwa pamoja nasi sasa na hata milele.
Vi önskar dig en «Glad och välsignade Nytt År» till alla ortodoxa kristna över hela världen, i alla de ortodoxa kyrkorna, alla ortodoxa beskickningar och ortodoxa missionärer och konverterar till ortodoxa kristna som anslöt sig till ortodoxa kyrkan 2014. Den sanne Guden Herren Jesus Kristus, vara med oss nu och för evigt.
Wij wensen u een «Gelukkig en Zalig Nieuwjaar» om alle orthodoxe christenen over de hele wereld, in alle Orthodoxe Kerken, alle orthodoxe missies en de Orthodoxe missionarissen en converteert naar orthodoxe christenen die de Orthodoxe Kerk in 2014 toegetreden tot de ware God de Heer Jezus Christus, zijn bij ons nu en voor altijd.
Vi ønsker deg en «Happy og salige nyttår» til alle ortodokse kristne over hele verden, i alle de ortodokse kirker, alle ortodokse stasjonenes og ortodokse misjonærer og konverterer til ortodokse kristne som sluttet den ortodokse kirke i 2014. Den sanne Gud Herren Jesus Kristus, være med oss nå og for alltid.
Nais naming sa iyo ng isang «Maligayang at Bagong Taon ng Mapalad» sa lahat ng Orthodox Kristiyano sa buong mundo, sa lahat ng Orthodox Simbahan, ang lahat ng Orthodox mga misyon at ang Orthodox missionaries at nag-convert sa Orthodox Kristiyano na sumali sa Orthodox Iglesia sa 2014. Ang tunay na Diyos ang Panginoon Jesu-Cristo, maging sa amin ngayon at magpakailanman.
เราหวังว่าคุณ «มีความสุขและปีใหม่มีความสุข» ทุกคริสเตียนทั่วโลกในทุกร์โธดอกซ์โบสถ์ทุกภารกิจร์โธดอกซ์และมิชชันนารีดั้งเดิมและแปลงเป็นคริสเตียนที่เข้าร่วมคริสตจักรออร์โธดอกในปี 2014 ความจริงของพระเจ้าพระเจ้า พระเยซูคริสต์จะได้อยู่กับเราตอนนี้และตลอดไป
 

Ανακοίνωση της Ιεραποστολικής Ομάδας -ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΘΝΗ

Ανακοίνωση της Ιεραποστολικής  Ομάδας -ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΘΝΗ-
31Δεκ
 
fdathanasiou.wordpress.com

ceb3ceafcebdceb5-cebccebfcebbcf8dceb2ceb9-ceb3cf8ccebcceb1-2
 
Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Χριστός ετέχθη. Χρόνια πολλά.
«Αν δεν μπορείς να κάνεις σπουδαία πράγματα για τους άλλους, κάνε πολλά μικρά με σπουδαία Αγάπη».
Με αυτή τη βασική αρχή ξεκινήσαμε πριν μερικά χρόνια, προκειμένου να προσφέρουμε στο ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας.Και παρόλο που οι δυνατότητές μας ήταν πολύ μικρές η Πρόνοια του Δωρεοδότη Θεού τις ενίσχυσε ποικιλοτρόπως .Ήδη διανύουμε τον δέκατο χρόνο δράσης μας και ο εκάστοτε ετήσιος απολογισμός μάς επιβάλλει να αναπέμψουμε δοξολογικές ευχαριστίες προς τον εν Τριάδι Θεό και στην Υπεραγία Θεοτόκο για την ενίσχυση του έργου μας. Βρισκόμαστε στην ανατολή του νέου πολιτικού έτους και αισθανόμαστε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ευχαριστήσουμε για την πολυποίκιλη συνεργασία μας και για την εμπιστοσύνη που συνεχίζετε να μας δείχνετε.
Μακάριος ὁ συνιῶν ἐπὶ πτωχὸν καὶ πένητα · ἐν ἡμέρᾳ πονηρᾷ ρύσεται αὐτὸν ὁ Κύριος. Κύριος διαφυλάξαι αὐτὸν καὶ ζήσαι αὐτὸν καὶ μακαρίσαι αὐτὸν ἐν τῇ γῇ καὶ μὴ παραδῷ αὐτὸν εἰς χεῖρας ἐχθρῶν αὐτοῦ. (Ψαλμός 40, 2-3)
Στην εποχή της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης και ένδειας που διέρχεται η Ελλάδα, με τους εξαντλητικούς φόρους και την υπολειτουργία όλων των κρατικών και κοινωνικών δομών, μάς συγκινούν οι ευγενείς δωρητές, που προσφέρουν το υστέρημά τους με σκοπό να διατεθεί στην κάλυψη αναγκών των ιεραποστολικών κλιμακίων. Η διαδικτυακή μας ομάδα, με σύνεση διαχειρίζεται αυτά «τα ιερά χρήματα» σε έργα αγάπης και υποστήριξης ς Ιεραποστόλων που γνήσια και καλλίκαρπα επιτελούν την σπουδαία αποστολή τους, δίνοντας ζωντανή και αγία μαρτυρία της Ορθοδοξίας στα Έθνη.
Ο ρόλος μας συνεχίζεται να είναι ακόμα ερανικός και συνεργαζόμαστε αρμονικά με δύο ιεραποστολικούς συλλόγους (που εκδίδουν τις σχετικές αποδείξεις) «άχρι καιρού», έως ότου γίνει πράξη η αυτόνομη και αυτοδύναμη  επίσημη παρουσία μας.Γι ‘αυτό να προσεύχεστε.
Απολογισμός του έτους 2014
Η ομάδα μας δραστηριοποιείται στην ιεραποστολή σε δύο τομείς. Στην εξωτερική ιεραποστολή, με οικονομική ενίσχυση ιεραποστολικών κλιμακίων και στην εσωτερική ιεραποστολή.
Α.Δραστηριότητες της ομάδας στην Εξωτερική Ιεραποστολή κατά το 2014
1.Η αποστολική εμπειρία εκφράζεται με την αναγγελία του «Ευαγγελίου της δόξης» συνεχώς σε νέα σύνορα και απρόσιτες περιοχές. Απρόσιτες όχι μόνο με τη γεωγραφική έννοια αλλά και την κοινωνική. Μια σύγχρονη ασθένεια που απειλεί να παραλύσει τη χριστιανική ιεραποστολή είναι η αντίληψη ότι, εφόσον παντού υπάρχει ανάγκη ευαγγελισμού, είμαστε όλοι «ιεραπόστολοι» ˙κατά συνέπεια περιοριζόμαστε στις υπάρχουσες συνθήκες ζωής, αγνοώντας τις πιο δύσκολες και λησμονημένες περιοχές χριστιανικής μαρτυρίας. Στην τελευταία όμως εντολή Του ο Κύριος επιμένει σε μια καθολική τοποθέτηση: «Και έσεσθέ μοι μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρεία και έως εσχάτου της γης» (Πράξ. 1: 8).
 
article_16405
 
Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε την περυσινή ιεραποστολική μας δραστηριότητα, με την οικονομική ενίσχυση της πολυμελούς οικογένειας του μακαριστού φτωχού και αθόρυβου Ινδονήσιου Ιεραποστόλου π.Αθανασίου Μανάλου, που ζει στην περιοχή Taratung της Σουμάτρας.
Ο μακαριστός π.Αθανάσιος κοιμήθηκε την 25 το η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 μετά από μακροχρόνια ασθένεια ανεπάρκειας καρδιάς, αφού δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει το ποσό των 4000 ευρώ που χρειαζόταν για την χειρουργική θεραπεία του προβλήματος του. Η οικογένειά του αποτελείται από την πρεσβυτέρα Θεοδώρα και πέντε (5) ανήλικα παιδιά και ζούνε σε συνθήκες πολύ μεγάλης φτώχειας. Συγκεντρώσαμε σε δύο δόσεις ένα σημαντικό για την περιοχή χρηματικό ποσό και το αποστείλαμε στην οικογένεια, προσπαθώντας να την στηρίξουμε στην νέα δύσκολη φάση της, μετά τον θάνατο του π.Αθανασίου.
2.Ενισχύσαμε σε δύο φάσεις το ιεραποστολικό έργο της Μητροπόλεως Μαδαγασκάρης. Συγκεκριμένα μετά από την δημοσίευση επιστολής – έκκλησης του Μητροπολίτη Μαδαγασκάρης κ.κ.Ιγνατίου σε ιεραποστολικό περιοδικό και την αναδημοσίευσή μας στο ιστολόγιο -ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ- μέλος της ομάδας μας από την Κύπρο, πρόσφερε σημαντικότατο ποσό για την έναρξη του συσσιτίου των παιδιών της ιεραποστολής, που είχε διακοπεί λόγω έλλειψης χρημάτων. Έτσι το συσσίτιο άρχισε πάλι να λειτουργεί. Επίσης το συγκεκριμένο μέλος της ομάδας μας πρόσφερε χρήματα για την συνέχιση του έργου του Ορφανοτροφείου της Μητρόπολης Μαδαγασκάρης καθώς και σημαντικό ποσό για την οικογένεια του π.Αθανασίου Manalu.
3.Οικονομική ενίσχυση στάλθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Ρουάντας και Μπορούντι, προκειμένου να διατεθεί για τις ανάγκες των σχολείων που λειτουργεί στην περιοχή η Ορθόδοξη Ιεραποστολή.
4.Τέλος οικονομική ενίσχυση στάλθηκε προς τους διωκόμενους αδελφούς μας στη Συρία.
Είναι γνωστό ότι η αποστολική εμπειρία και μαρτυρία κορυφώνεται στο μαρτύριο. «Και έσεσθέ μοι μάρτυρες». Μ ‘άλλα λόγια: «Θα πρέπει κάτι ουσιαστικό να πείτε για τη ζωή Μου και τον θάνατό Μου: με τη ζωή σας, με τον θάνατό σας». Είναι ενδεικτικό ότι η ελληνική λέξη της Καινής Διαθήκης «μάρτυς» έχει δύο έννοιες. Η μία, δίνω μαρτυρία και η άλλη, καταθέτω αυτήν τη μαρτυρία σφραγίζοντάς την με αίμα, με «μαρτύριον». Η γνώση του προσώπου του Χριστού θα ολοκληρωθεί με την υπαρξιακή γνώση του θανάτου Του: «Του γνώναι αυτόν και την δύναμιν της αναστάσεως αυτού … συμμορφούμενοι τω θανάτω αυτού» (Φιλ 3:10.). Αυτό παραμένει κοινή κλήση για τα μέλη της Εκκλησίας, μερίδιο όλων των πιστών στη μαρτυρία και στο μαρτύριό της. Σήμερα οι διωκόμενοι αδελφοί μας στην Συρία ζούνε αυτό το μαρτύριο της μαρτυρίας του Χριστού, για το οποίο ελάχιστοι μιλούν και ακόμα λιγότεροι γνωρίζουν το μέγεθος του μαρτυρίου.Οι ανάγκες τους πάρα πολλές, και προσευχόμαστε να αφυπνισθεί το χριστεπώνυμο πλήρωμα, ώστε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο τους διωκόμενους αδελφούς μας.
Β. Δραστηριότητες στην Εσωτερική Ιεραποστολή.
1.Επειδή ένας μεγάλος αριθμός συνανθρώπων μας αντιμετωπίζει σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα, διαθέσαμε ένα χρηματικό ποσό για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών τους.Για τον σκοπό αυτό υπάρχει η ιστοσελίδα μας -ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ – στο facebook, όπου γίνονται σχετικές εκκλήσεις.
 
ΕΞΩΦΥΛΟ-ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ
 
2.Στις βασικές δραστηριότητες της ομάδος ήταν η έκδοση τεσσάρων νέων βιβλίων (αυξάνοντας τον αριθμό των εκδοθέντων μέχρι τώρα σε επτά), με κορυφαία έκδοση τον Παρακλητικό Κανόνα στο Θείο και Προσκυνούμενο, Πανάγιο και Παράκλητο Πνεύμα του Αγίου Μαξίμου του Γραικού .Πρόκειται για την πρώτη , μοναδική και ως εκ τούτου ΙΣΤΟΡΙΚΗ έκδοση στην Ελληνική υμνογραφική γλώσσα, του μοναδικού κειμένου της εκκλησιαστικής γραμματείας με παρόμοιο θέμα, που μέχρι τώρα υπήρχε μόνο στα Ρωσοσλαβονικά. Η έκδοση αυτή αποτελεί για μας ιδιαίτερη τιμή και ευλογία γιαυτό και στο εξής θεωρούμε τον Άγιο Ισαπόστολο και μάρτυρα της Εκκλησίας μας Μάξιμο Γραικό, σαν προστάτη της ομάδος μας στις ιεραποστολικές μας δραστηριότητες.
3.Τα υπόλοιπα βιβλία που εκδόθηκαν είναι:
- Ασκητές της Αθωνικής Βίγλας. (Εκδόσεις Μύρτος)
- Η Παιδαγωγία στην εν Χριστώ ζωή. Εισοδεύοντας στην ορθόδοξη πνευματικότητα και στο Μυστήριο της Μετανοίας. (Εκδόσεις Γράφημα)
- Η Υπέρμαχος Στρατηγός. Η Παναγία στη ζωή της Ρωμιοσύνης. (Εκδόσεις Γρηγόρη).
Τα έσοδα από τα συγγραφικά δικαιώματα των βιβλίων τα διαθέτουμε για τους ιεραποστολικούς σκοπούς της ομάδος μας.
Περισσότερα για τα βιβλία μας θα βρείτε στο ιστολόγιο -ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ- και συγκεκριμένα στη διεύθυνση.
https://fdathanasiou.wordpress.com/2014/11/16/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%84/
 
3. ΝΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ.
cebcceb1cebdceb1cebbcebfcf85-ceb1ceb8ceb1cebdceb1cf83ceb9cebfcf83-σελίδα-011
 
Πρώτη δραστηριότητα για την νέα χρονιά είναι η συγκέντρωση χρημάτων για την οικογένεια του π.Αθανασίου Manalu στην Ινδονησία.
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτή να καταθέτουν τις δωρεές τους στον λογαριασμό.
Eurobank / 0026-0469-64-0100058162.
(IBAN, GR 6102604690000640100058162)
(Δικαιουχος π.Δημήτριος Αθανασίου)
Επειδή θα εκδοθούν και αποδείξεις από Ιεραποστολικό σύλλογο, με τον οποίο συνεργαζόμαστε, παρακαλούμε τους δωρητές να μας γνωστοποιούν τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση διαμονής).
Επίσης σας γνωστοποιούμε ότι το e-mail επικοινωνίας είναι: fdathanasiou@gmail.com.
Τέλος ευχόμαστε ο Κύριός μας,δια των πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Οσίου πατρός ημών Μαξίμου του Γραικού,του Ισαποστόλου και Ομολογητού, να χαρίσει ουράνια αμοιβή στους ευγενείς δωρητές, που προσφέρουν στους έχοντας ανάγκη, αλλά να ευλογεί και να δυναμώνει τους ιεραποστόλους, τους ευαγγελιζομένους την ειρήνη στα πέρατα της γης.
Για την διαδικτυακή ομάδα -ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΘΝΗ-
π. Δημήτριος Αθανασίου
Άρτα
 
https://fdathanasiou.wordpress.com/2014/12/31/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%af%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%bf%ce%bc%ce%ac%ce%b4/

2014: a missionary year in review - Orthodox Missionary Fraternity

Yet another exciting year is over. Glory to God!
 
 
A brief review of an exciting year for the Orthodox Missions
 

Κατάθεση θεμελίου λίθου σε νέο ορθόδοξο γυμνάσιο στην Ι.Μητρόπολη Κένυας

Romfea.gr

kenia-2
 
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κένυας κ. Μακάριος άρχισε μια μεγάλη περιοδεία, με φορτηγό της Μητροπόλεως, επισκεπτόμενος ενορίες και σχολεία, κάνοντας διανομή τροφίμων, ρουχισμό, παπούτσια, σχολικά βιβλία και παιχνίδια.
Έτσι, στις 26 Δεκεμβρίου λειτούργησε στον ιερό ναό της Γεννήσεως του Χριστού στους Μασάι και στις 28 Δεκεμβρίου στον ιερό ναό Παναγίας Μαλέουα, επισκεπτόμενος τις διάφορες ενορίες των περιοχών αυτών, επιβλέποντας την πρόοδο που επιτελείται στα σχολεία.
Καθ’ οδόν, στις 27 Δεκεμβρίου, επισκέφτηκε σχολεία και ενορίες των γύρω περιοχών.
Στις 29 Δεκεμβρίου, το πρωί, κατέθεσε τον θεμέλιο λίθο του νέου ορθόδοξου γυμνασίου, που βρίσκεται στην περιοχή της νοτίου Νιάντζας, 18, μόλις, χιλιόμετρα από την Τανζανία.
Στον ίδιο χώρο – να σημειωθεί – που βρίσκεται ο ιερός ναός του Αποστόλου Ματθαίου, ο Σεβασμιώτατος, προ εικοσαετίας, έκτισε το δημοτικό σχολείο, όπου φοιτούν 700 παιδιά.
Στην τελετή του θεμελίου λίθου παρέστησαν οι ιερείς της περιοχής, εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, πολιτικοί παράγοντες και πλήθος κόσμου.
Ο Σεβασμιώτατος, μετά την κατάθεση του θεμελίου λίθου, είπε ότι μόλις επέστρεψε από την Αλεξάνδρεια, όπου η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής χειροτόνησε στο επισκοπικό αξίωμα τον βοηθό του, Επίσκοπο Νιτρίας Νεόφυτο, μεταφέροντας τις ευχές και τις ευλογίες του προκαθήμενου της Αλεξανδρινής Εκκλησίας.
Στη συνέχεια, τόνισε, στην ομιλία του, τη σπουδαιότητα που δίνει η Εκκλησία της Κένυας στον τομέα της παιδείας, ιδιαίτερα στις απομονωμένες περιοχές, όπως αυτή η περιοχή που ετέθη ο θεμέλιος λίθος.
Πρωταρχικό μας μέλημα, είπε ο Σεβασμιώτατος, είναι να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες παιδείας, πάντοτε με τις ευλογίες της Εκκλησίας, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε χρηστούς πολίτες της αυριανής μας κοινωνίας.
Ευχαρίστησε, επίσης, τους διευθυντές τόσο του δημοτικού όσο και του γυμνασίου, με τους βοηθούς τους, όπως και τα συμβούλια των δύο σχολείων, καθώς και τις τοπικές αρχές, που αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή την όλη προσπάθεια και φρόντισαν να πραγματοποιηθεί η εκπλήρωση αυτού του νέου εκπαιδευτικού ιδρύματος (εδώ να σημειωθεί ότι το γυμνάσιο ήδη λειτουργούσε στους χώρους του ιερού ναού).
Μετά την κατάθεση του θεμελίου λίθου, ο Σεβασμιώτος συνέχισε, κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες και επισκέφθηκε την ενορία του Αγίου Ιωάννου Μανιάτα, όπου 50μελής χορωδία νέων και νεανίδων εκτέλεσαν πλούσιο χορωδιακό πρόγραμμα, υπό τη διεύθυνση του απόφοιτου της Πατριαρχικής Σχολής, μουσικολογιωτάτου πατρός Ρωμανού.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Πατήρ Ρωμανός σπούδασε εκτός από την Πατριαρχική Σχολή και το Διδασκαλικό Κολλέγιο, Μουσική, με υποτροφία της Ιεράς Μητροπόλεως, λόγω του εξαιρετικού ταλέντου που διαθέτει.
Ο Σεβασμιώτατος, μετά την υπέροχη εκτέλεση της χορωδίας αυτής, ευχαρίστησε τον π. Ρωμανό και τους νέους για την εξαιρετική εμφάνισή τους και υποσχέθηκε ότι θα τους υποστηρίξει για την παραγωγή ψηφιακού δίσκου. Μάλιστα, χαριτολογώντας, τους είπε ότι η εκτέλεσή τους μπορούσε να συγκριθεί με τις καλύτερες χορωδίες της Ευρώπης.
Ο Σεβασμιώτατος αύριο θα επισκεφθεί τις κοινότητες που βρίσκονται στην περιοχή Χόμα Μπέι, Νιέρι, Έμπου, Μέρου, Δυτική Κένυα και Νάντι, όπου αναπτύσσεται κι εκεί μεγάλο ιεραποστολικό έργο με σχολεία και ενορίες και θα συνεχίσει τη διανομή των πραγμάτων που αναφέραμε πιο πάνω.
Επιστρέφοντας πίσω, θα επισκεφθεί ένα νέο δημοτικό σχολείο που βρίσκεται στην περιοχή Πομέτ, το οποίο λειτουργεί υπό τη διεύθυνση αποφοίτου της Πατριαρχικής μας Σχολής.
Τέλος, να σημειωθεί ότι όλη αυτή η διαδρομή είναι περίπου 1500 χιλιόμετρα.
 

Θυρανοίξια Ναού Τριών Ιεραρχών, Mingowi, Malawi

Θυρανοίξια Ναού Τριών Ιεραρχών, Mingowi, Malawi. 22/12/2014

Περισσότερα...
Μητροπολίτης Ιωακείμ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003536858103

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2014

Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής: Οι σημαντικότερες ιεραποστολικές ειδήσεις του 2014

Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής

Το 2014 ήταν ένα πολύ σημαντικό έτος για τις Ορθόδοξες Ιεραποστολές ανά τον κόσμο. Αφ'ενός η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και την Κύπρο περιόρισε σημαντικά -για ακόμη μία χρονιά- την προσφερόμενη βοήθεια προς την Ιεραποστολή, αφ” ετέρου δε οι κατά τόπους ιεραποστολές κινήθηκαν δυναμικά προς την κατεύθυνση της αυτοσυντήρησης και αυτάρκειάς τους. Χιλιάδες ήταν οι κατηχούμενοι που εντάχθηκαν στο Σώμα της Εκκλησίας και εκατοντάδες εκατομμύρια τα χιλιόμετρα που διανύθηκαν για χάρη του ονόματος του Χριστού.
Ας δούμε συνοπτικά τις σημαντικότερες ιεραποστολικές ειδήσεις που σημάδεψαν τη μνήμη μας το 2014.
  • Από τις αρχές του χρόνου, πέντε αντικανονικοί ιερείς στο Κονγκό επέστρεψαν στην αγκαλιά της Ιεράς Μητρόπολης Κεντρώας Αφρικής. Έβγαλαν τα άμφια και επέστρεψαν στην τάξη των λαϊκών. Χιλιάδες είναι οι πιστοί που απαρτίζουν το ποίμνιό τους και που τώρα επανήλθαν και χρίσθηκαν στην Ορθόδοξη Εκκλησία.
  • Στις 6 Φεβρουαρίου, έγιναν στη Λαχόρη του Πακιστάν τα θυρανοίξια του πρώτου Ορθοδόξου Ιερού Ναού στη χώρα. Στην ενορία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου διακονεί ο π. Ιωάννης Tanveer, ο πρώτος Ορθόδοξος Πακιστανός ιερέας που υπάγεται στην Ιερά Μητρόπολη Σιγκαπούρης και Νοτίου Ασίας. Έχουν ήδη βαπτιστεί εκατοντάδες πιστοί.
Ο Αρχιμανδρίτης π. Ανδρέας Giron
  • Στις 16 Φεβρουαρίου, κοιμήθηκε εν Κυρίω ο π. Ανδρέας Giron, πρωτοπόρος κληρικός που εργάστηκε επί χρόνια στη Γουατεμάλα, ίδρυσε ενορίες, κινητοποίησε την κυβέρνηση για τα δικαιώματα των ιθαγενών Μάγια και, με τη χάρη του Θεού, προσήλθε στην Ορθοδοξία μαζί με εκατοντάδες ενορίες και περισσότερους από 350.000 πιστούς. Η απώλεια του π. Ανδρέα υπήρξε μεγάλη και αναντικατάστατη για το ποίμνιό του. Απαιτείται εντατική ποιμαντική προσπάθεια μεταξύ των νέων αυτών Ορθοδόξων, ώστε να μη χάσουν την πίστη τους.
  • Στις 25 Φεβρουαρίου, τελέστηκε η πρώτη ομαδική βάπτιση παιδιών στο Νότιο Σουδάν. Πρόκειται για παιδιά που είχαν μείνει αβάπτιστα για πολλά χρόνια, εξ αιτίας του εμφυλίου πολέμου. Ο Μητροπολίτης Νουβίας κ. Νάρκισσος που ανέλαβε τη διαποίμανση του Βόρειου και του Νότιου Σουδάν κάνει έμπονους αγώνες για τη διάδοση του Ορθόδοξου μηνύματος στη χώρα.
Νουβίας
  • Ο Ιούλιος σημαδεύτηκε από την τρομακτική εξάπλωση των κρουσμάτων του ιού Έμπολα σε όλη τη Δυτική Αφρική. Η Ορθόδοξη Ιεραποστολή στη Σιέρρα Λεόνε με πρωτοστάτη τον πατέρα Θεμιστοκλή Αδαμόπουλο στάθηκε στο πλευρό του λαού, διανέμοντας τρόφιμα και μέσα προστασίας από τον ιό, παρέχοντας εκπαίδευση για την πρόληψη της προσβολής από αυτόν και παρέχοντας τη Θεία παρηγοριά στις ψυχές των πιστών. Η Αδελφότητά μας στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της εκεί Ιεραποστολής, αποστέλλοντας χρήματα και ανθρωπιστική βοήθεια δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Έξι μήνες μετά, ούτε ένας από τους Ορθοδόξους της Σιέρρα Λεόνε δεν έχει προσβληθεί από τον ιό και όλοι τους συνεχίζουν να κοινωνούν άφοβα από το ίδιο Άγιο Ποτήριο. Εντός του Ιανουαρίου, θα αναχωρήσει και δεύτερο container με τρόφιμα και μέσα προστασίας από την αποθήκη μας στο Φίλυρο.
  • Στις 20 Ιουλίου, χειροτονήθηκε ο πρώτος Ορθόδοξος ιερέας από τη Ρουάντα, ο οποίος και ανέλαβε τη διακονία των λατρευτικών αναγκών των χιλιάδων Ρουαντανών πιστών. Αργότερα ακολούθησαν οι χειροτονίες δύο ακόμη ιερέων. Ήδη αναμένουν να κατηχηθούν και να βαπτιστούν περισσότερες από 2.000 ψυχές.
Χειροτονία π. Μαξίμου
  • Στις 29 Αυγούστου, εγκαινιάστηκε ο πρώτος Ορθόδοξος Ιερός Ναός παγκοσμίως που τιμάται επ” ονόματι του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτη, στην περιοχή Νάντι της Κένυας.
  • Ολοκληρώθηκε φέτος η πρώτη ανδρική Ιερά Μονή των Αγίων Αποστόλων στη Μητρόπολη Κατάγκας. Ας ευχηθούμε ο Θεός να ευλογήσει τους μοναστικούς πόθους των ιθαγενών Κονγκολέζων.
  • Στις 20 Νοεμβρίου, έφθασε για πρώτη φορά στα νησιά Τόνγκα της Ωκεανίας ορθόδοξος ιεραπόστολος. Ο Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας κ. Αμφιλόχιος έκανε μια ιεραποστολική επίσκεψη στη χώρα, τέλεσε τη Θεία Λειτουργία για τους εκεί κατηχουμένους και πιστούς και τώρα αναζητά κονδύλια για την κατασκευή του πρώτου Ορθοδόξου Ιερού Ναού.
Πρώτη ιστορική επίσκεψη Ορθοδόξου ιεραποστόλου στα νησιά Τόνγκα

Ευχόμαστε από καρδιάς το 2015 να είναι ευτυχισμένο και πλούσιο πνευματικά για εσάς και τις οικογένειές σας και να αναδείξει πολλούς νέους ιεραποστόλους, έτοιμους να εργαστούν στις εσχατιές της Γης με αγάπη προς τον Τριαδικό Θεό και την εικόνα Του, τον άνθρωπο.

http://ierapostoles.gr/2014/12/%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82-%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-2014/

Θυρανοίξια Ι. Ναού Αγίου Στυλιανού, Lilangwe, Malawi

Θυρανοίξια Ι. Ναού Αγίου Στυλιανού, Lilangwe, Malawi. 24 Δεκεμβρίου 2014

Μητροπολίτης Ιωακείμ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003536858103

Ιεραποστολικά βήματα στη Δυτική Αφρική: Ημερολόγιο τσέπης 2015

..... Και το ημερολόγιο τσέπης από τις Εκδόσεις ΚΥΠΡΗΣ
 

OCMC News - Happy New Year from the Orthodox Christian Mission Center (OCMC)

 

OCMC News - Happy New Year from the Orthodox Christian Mission Center (OCMC)
Happy New Year from the Orthodox Christian Mission
Center! Join us is in sharing the Gospel with even more
 people in 2015.
 
 
by Alex Goodwin (Posted 12/29/2014)
As we look back on 2014, we are moved by a profound sense of gratitude for all that you have made possible. The ministry work of long-term missionaries serving in Alaska, Albania, Guatemala, Kenya, and Romania has touched the lives of thousands of men, women, and children. Through your prayers and support these missionaries have been able to provide youth camps, substance abuse counseling, translation, construction services, catechism, and evangelism. They were joined by 335 priests who receive support through the SAMP (Support a Mission Priest) program, along with 127 short-term mission team members to share the Gospel and the Orthodox Christian Faith.
In 2015, Orthodox Mission Teams will serve in Alaska, Albania, Guatemala, Indonesia, Kenya, Mexico, Moldova, and Uganda. New candidates for long-term missionary service, Jesse Brandow (Guatemala) and Dr. William Black (Kenya), will be raising support. Also, numerous projects aimed at empowerment and ministering to the physical and spiritual needs of people around the world will be funded.
Please take this opportunity to pray for Orthodox missions in 2015. Please also support this work with a tax-deductible gift to the Orthodox Christian Mission Center. Your contribution will have an impact! It will ensure that the love of Christ is offered to even more people in the coming year.
We pray that you and your family have a blessed New Year!
Orthodox Christian Mission Center (OCMC)

https://www.ocmc.org/resources/view_article.aspx?ArticleId=2121

Μητροπολίτης Ουγκάντας Ιωνάς: "Η Ορθόδοξη Εκκλησία πρέπει να αντισταθεί στην εξάπλωση του ισλαμικού εξτρεμισμού στην Αφρική"

Romfea.gr

ionas
 
Του Αιμίλιου Πολυγένη
Να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στην χριστιανική πίστη και αναλάβουν πιο ενεργετική στάση, κάλεσε το ποίμνιο του κατά την διάρκεια της Χριστουγεννιάτικης Θείας Λειτουργίας ο Σεβ. Μητροπολίτης Καμπάλας και Ουγκάντας κ. Ιωνάς.
Ο αφρικανός Ιεράρχης του Παλαιφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας φανερά προβληματισμένος με την κατάσταση που επικρατεί στην χώρα, δήλωσε ότι πολλοί Χριστιανοί στην Ουγκάντα και σε όλο τον κόσμο, δεν είναι πλήρως αποδέκτες του χριστιανικού μηνύματος της ειρήνης, της αγάπης και της δικαιοσύνης.
Σε άλλο σημείο ο κ. Ιωνάς αναφέρθηκε στα προβλήματα της που επικρατούν στην Ουγκάντα όπως η διαφθορά, η παιδική πορνεία, οι θυσίες, τα μάγια, υπογράμμιζοντας ότι όλα αυτά πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουν.
Στη συνέχεια ο Μητροπολίτης Ιωνάς ανέγνωσε το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ. Θεοδώρου Β΄, τονίζοντας το σημείο που αναφέρει: "Η επιθυμία επιβολής παράλογων ιδεολογικών επιταγών πυροδοτεί την τρομοκρατία και ο τζιχαντισμός απειλεί τη διεθνή νομιμότητα."
Με αφορμή την παράγραφο αυτή ο Μητροπολίτης Ιωνάς μεταξύ άλλων τόνισε: "Η Ορθόδοξη Εκκλησία πρέπει να αντισταθεί στην εξάπλωση του ισλαμικού εξτρεμισμού στην Αφρική".
 

" Νos 6 frères de Bunia, à l’Est du Congo, ont reçu le Saint Baptême, la veille de la Fête de Noel..."

 
 
 
 
 
 

C’est avec une joie immense qui se voit même imprégnée sur leurs visages que nos 6 frères de Bunia, à l’Est du Congo, ont reçu le Saint Baptême, la veille de la Fête de Noel, après avoir suivi une longue catéchèse de quelques mois au sein de notre Eglise. Vous les voyez ici à la résidence du Prêtre en train de suivre l’enseignement Orthodoxe avec une attention soutenue. Dieu les a rendus dignes du Saint Baptême Orthodoxe la veille de Noël et de la Sainte Communion le Jour mêm...e de Noël pour la rémission de leurs péchés et la vie éternelle. Au Saint Baptême ils ont reçu les noms de Nicolas, Paulin, Samson, Jean, David et Isidore. Nous leur souhaitons bonne illumination.
Με μεγάλη χαρά που διαπερνάει ακόμη και στα πρόσωπά τους οι 6 αδελφοί μας της Μπούνια, στο Ανατολικό Κονγκό, έλαβαν το Άγιο Βάπτισμα, την παραμονή των Χριστουγέννων, αφού παρακολούθησαν μια μακρά Ορθόδοξη κατήχηση επί αρκετών μηνών. Ήσαν και οι 6 πρώην Ρωμαιοκαθολικοί. Τους βλέπετε εδώ στην κατοικία του Ιερέα ακούγοντας την Ορθόδοξη διδασκαλία με πολλή προσοχή. Ο Θεός τους αξίωσε του Αγίου Βαπτίσματος την παραμονή των Χριστουγέννων και της Θείας Κοινωνίας ανήμερα των Χριστουγέννων για τη συγχώρεση των αμαρτιών τους και τη ζωή αιώνιο. Στο Άγιο βάπτισμα έλαβαν τα ονόματα :Νικόλαος, Παυλίνος, Σαμψών, Ιωάννης, Δαυίδ και Ισίδωρος. Τους ευχόμαστε καλό φωτισμό!

Περισσότερα... https://www.facebook.com/eglisesaintnicolasbunia

Μεγάλη εκδήλωση από τον Πανηπειρωτικό Σύλλογο Καΐρου, για τον προστάτη άγιό του, Άγιο Γεώργιο εξ Ιωαννίνων

panipeirotikos kairou symvolo pyramisnews.gr
                              
Τον πολιούχο του, Άγιο Γεώργιο νεομάρτυρα εξ Ιωαννίνων, εορτάζει την Κυριακή 18 Ιανουαρίου ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Καΐρου, στους Αγίους Αναργύρους Σούμπρας.
Για το λόγο αυτό, το ιστορικό σωματείο προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους του στη Θεία Λειτουργία μετ΄Αρτοκλασίας που θα πραγματοποιήσει, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μέμφιδος κ. Νικoδήμου, Πατριαρχικού Επιτρόπου Καΐρου, για την πανήγυρη του Προστάτη του Συλλόγου και των απανταχού Ηπειρωτών.
Μετά το πέρας της Αρτοκλασίας, θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ορθόδοξου Πνευματικού Πατριαρχικού Κέντρου Σούμπρας.

Συνέχεια...  http://pyramisnews.gr/stis-18-ianoyariou-o-eortasmos-toy-panipeirotikou-gia-ton-agio-georgio-ex-ioanninon/

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014

Οι Ορθόδοξοι γάμοι στη Μητρόπολη Κένυας (Πεμπτουσία)

Holy Communion, Orthodox Tanzania, Bukoba

Holy Liturgy, Kabala, Uganda

Έκκληση: Ιεραποστολικά βήματα στη Δυτική Αφρική"Αγαπητοί φίλοι της Ιεραποστολής, με την βοήθεια του Θεού στις 7 Ιανουαρίου αναχωρώ για περιοδεία στην Σιέρρα Λεόνε και την Γουινέα. Εκτός από τις προσευχές σας χρειαζόμαστε βοήθεια για την αγορά αντισιπτικών για προστασία από τον έμπολα και για να μπορέςουμε να μοιράσουμε τρόφιμα στις οικογένειες όσων έχουν προσβληθεί από τον θανατηφόρο ιό."

Ιεραποστολικά βήματα στη Δυτική Αφρική
https://www.facebook.com/pages/%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B2%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE/609895039038684?fref=nf

Ιερός Ναός Αγίου Παρθενίου στην Γουινέα

Με την χάρη του Θεού και τις ευχές του Πατριάρχη μας ο Ιερός Ναός Αγίου Παρθενίου στην Γουινέα έφτασε στην στέγη.
 

LA BENEDICTION ET LA JOIE DE NEOL A POINTE-NOIRE (2014)


La Naissance du Christ Dieu-Homme a été fêtée dans un climat de dévotion et de joie dans la Cathédrale « Saint-Démétrios » Pointe-Noire. Le Révérend Archiprêtre p. Maxime Oumba, Vicaire Général du Saint Diocèse du Congo-Brazzaville et Gabon, a célébré la Messe de minuit, après quoi le «Papa Noël» a rependu la joie en offrant des cadeaux que Sa Grâce Mgr. l’Evêque Panteleimon a aménagé pour tous les enfants des Communautés Paroissiales du Congo, avec le concours bénéfique de la jeunesse chrétienne de la communauté libanaise de la ville.
Il y a eu par la suite un festival organisé par les fidèles dans la cour de l'Église, sous les sons des instruments des musiques traditionnels.

Περισσότερα...  http://www.orthodoxchurchcongo.com/news/h-eylogia-kai-h-xara-twn-xristoygennwn-sto-pointe-noire.html

LA SAINTE FETE DE NOËL (2014) DANS LA CAPITALE DU CONGO-BRAZZAVILLE

 
 
 

Avec dévouement et euphorie spirituelle a été célébrée la Nativité de Jésus Dieu–Homme dans le Saint Temple « Résurrection du Seigneur » Brazzaville. Sa Grâce l’Evêque du Congo-Brazzaville et Gabon Mgr. Panteleimon a dit la Messe de minuit, dans laquelle a été lu le Message Patriarcal du Vénérable Primat de l'Église d'Alexandre, Sa Béatitude Théodore II.
Avant la fin du rassemblement Eucharistique, le Président du Comité Paroissial Mr. Séraphin Bhalat, Conseiller du Président de la République du Congo, a exprimé les remerciements des fidèles pour la visite pastorale de l'Evêque dans la Capitale. Ensuite, Sa Grâce a offert des cadeaux à tous les enfants et a pris part au dîner de fête que le Comité Paroissial a offert à l’assemblée, dans la cour de l'église.

Περισσότερα... http://www.orthodoxchurchcongo.com/news/ta-agia-xristoygenna-sthn-prwteyoysa-toy-kongko-mprazavil.html#prettyPhoto