Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2014

Καλή ιεραποστολική χρονιά ! Ευλογημένο το 2015 για τις Ορθόδοξες Ιεραποστολές και τους Ορθόδοξους ιεραποστόλους.Blessed 2015 for the Orthodox missions.Bienheureux 2015 pour les missions orthodoxes! (ierapostoli.wordpress.com)

ierapostoli.wordpress.com
 
 
Το 2014 πέρασε με αρκετές ευοίωνες εξελίξεις για την Ορθόδοξη Ιεραποστολή σε όλο το κόσμο, παρά τις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες στην Ελλάδα και στη Κύπρο. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί προσέφεραν από το υστέρημα την αγάπη τους στις Ορθόδοξες ιεραποστολές σε όλο το κόσμο. Είμαστε ικανοποιημένοι ; Ναι, αλλά όχι πλήρως. Το 2014 πέρασε και ακόμα σε πολλές χώρες του κόσμου δεν υπάρχουν Ορθόδοξες Εκκλησίες και ιεραποστολές, ενώ σε άλλες χώρες υπάρχουν ελάχιστες ορθόδοξες εκκλησίες και ιεραποστολικές κοινότητες.
 

Το 2015 ξεκινά μπροστά μας, αλλά πάλι βρίσκει τις Ορθόδοξες Εκκλησίες ανοργάνωτες και χωρίς προγραμματισμό για την ιεραποστολή και τον Ορθόδοξο ευαγγελισμό των Εθνών. Πρόβλημα αποτελεί, επίσης, η ύπαρξη παράλληλων ιεραποστολικών προσπαθειών από τα διάφορα Ορθόδοξα Πατριαρχεία και τις αυτοκέφαλες Ορθόδοξες εκκλησίες.
Εμείς ευχόμαστε «Καλή και ευλογημένη Χρονιά» σε όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς σε όλες τις ηπείρους, σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, σε όλες τις ορθόδοξες ιεραποστολές και στους ορθόδοξους ιεραποστόλους, στους ορθόδοξους ιεραποστολικούς συλλόγους και στους νεοφώτιστους Ορθόδοξους Χριστιανούς που εντάχθηκαν στην Ορθόδοξη Εκκλησία μέσα στο 2014. Ο αληθινός Θεός, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, να είναι μαζί μας και τώρα και πάντα.
We wish you a «Happy and Blessed New Year» to all Orthodox Christians throughout the world, in all the Orthodox Churches, all Orthodox missions and the Orthodox missionaries and converts to Orthodox Christians who joined the Orthodox Church in 2014. The true God the Lord Jesus Christ, be with us now and forever.
Nous vous souhaitons une «Heureuse et Sainte Nouvel An» à tous les chrétiens orthodoxes dans le monde entier, dans toutes les églises orthodoxes, toutes les missions orthodoxes et orthodoxes missionnaires et convertit aux chrétiens orthodoxes qui ont adhéré à l’Eglise orthodoxe en 2014. Le vrai Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, est avec nous maintenant et pour toujours.
Мы желаем вам «счастливой и благословенной Новый Год» ко всем православным христианам во всем мире, во всех православных церквей, православных миссий и православные миссионеры и превращается в православных христиан, которые присоединились к Православной Церкви в 2014 году истинный Бог Господь Иисус Христос, быть с нами сейчас и навсегда.
Vă dorim o «Happy și Fericitul de Anul Nou» pentru toți creștinii ortodocși din întreaga lume, în toate bisericile ortodoxe, toate misiunile ortodoxe și ortodocși misionari și se transformă în creștini ortodocși care au aderat la Biserica Ortodoxă din 2014. Dumnezeu adevărat Domnului Isus Hristos, să fie cu noi acum și pentru totdeauna.
Желимо Вам «Хаппи и благословен Нову годину» свим православним хришћанима широм света, у свим православним црквама, свим православним мисија и православне мисионара и претвара православним хрисцанима који су се прикључили православну цркву у 2014. прави Бог Господ Исус Христ, бити са нама сада и заувек.
Желаем ви «Happy и благословен Нова година» за всички православни християни по целия свят, във всички православни църкви, всички православни мисии и православните мисионери и се превръща в православните християни, които се присъединиха към православна църква през 2014 г. на истинския Бог Господ Исус Христос, да е с нас сега и завинаги.
გისურვებთ «ბედნიერი და დალოცა ახალი წელი» ყველა მართლმადიდებელი ქრისტიანები მთელ მსოფლიოში, ყველა მართლმადიდებელი ეკლესიები, ყველა მართლმადიდებელი მისიებისა და მართლმადიდებელი მისიონერები და აკონვერტებს მართლმადიდებელი ქრისტიანები, რომლებიც შეუერთდა მართლმადიდებელი ეკლესია 2014 წელს ჭეშმარიტი ღმერთი უფალი იესო ქრისტე, იყოს ჩვენთან ახლა და სამუდამოდ.
Ми бажаємо вам «щасливою і благословенній Новий Рік» до всіх православних християн у всьому світі, у всіх православних церков, православних місій і православні місіонери і перетворюється на православних християн, які приєдналися до Православної Церкви в 2014 році істинний Бог Господь Ісус Христос, бути з нами зараз і назавжди.
Toivotamme «Happy ja Blessed New Year» kaikkia ortodokseja kaikkialla maailmassa, kaikissa ortodoksisten kirkkojen, kaikki Ortodoksinen tehtävät ja ortodoksisen lähetyssaarnaajat ja muuntaa ortodokseja, jotka liittyivät ortodoksinen kirkko vuonna 2014. tosi Jumalan, Herran Jeesus Kristus, meidän kanssamme nyt ja ikuisesti.
Życzymy «Szczęśliwego Nowego Roku i Najświętszą» do wszystkich prawosławnych chrześcijan na całym świecie, we wszystkich Kościołach prawosławnych, wszystkie misje prawosławnych i prawosławnych misjonarzy i konwertuje do prawosławnych chrześcijan, którzy przystąpili do Kościoła prawosławnego w 2014 roku Bóg prawdziwy Pan Jezus Chrystus jest z nami teraz i na wieki.
Le deseamos un «feliz y bendecido Año Nuevo» para todos los cristianos ortodoxos en todo el mundo, en todas las Iglesias ortodoxas, todas las misiones ortodoxos y ortodoxos misioneros y conversos a los cristianos ortodoxos que se unieron a la Iglesia Ortodoxa en 2014. El verdadero Dios el Señor Jesucristo está con nosotros ahora y siempre.
Desejamos-lhe uma «feliz e abençoado Ano Novo» para todos os cristãos ortodoxos em todo o mundo, em todas as Igrejas Ortodoxas, todas as missões ortodoxos e ortodoxos missionários e converte para os cristãos ortodoxos que se juntaram à Igreja Ortodoxa em 2014. O verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, esteja conosco agora e para sempre.
我们希望您有一个“快乐和祝福新年”所有东正教基督徒在世界各地,在所有的东正教教堂,所有东正教使命和东正教传教士和转换为东正教徒谁参加东正教在2014年真正的上帝耶和华耶稣基督,与我们现在和永远。
我々は、すべての正統派教会、すべての正統派のミッションと正統派の宣教師で、世界中であなたのすべての正統派キリスト教徒に「ハッピーと祝福された新年」を希望し、2014年に正教会に入社正統派キリスト教徒に変換真の神、主イエス·キリストは、今と永遠に私たちと一緒に。
우리는 모든 정통 교회, 모든 정교회 임무와 정교회 선교사, 전 세계적으로 당신에게 모든 정교회 그리스도인들에게 «행복과 축복 새해»하고자 2014 년에 정통 교회에 가입 동방 정교회로 변환 참 하나님 여호와 예수 그리스도는 이제 영원히 우리와 함께.
Vi auguriamo un «felice e beato Anno Nuovo» a tutti i cristiani ortodossi in tutto il mondo, in tutte le Chiese ortodosse, tutte missioni ortodossi e ortodossi missionari e convertiti a cristiani ortodossi che si sono uniti alla Chiesa ortodossa nel 2014. Il vero Dio, il Signore Gesù Cristo, sia con noi ora e per sempre.
Бид бүгд үнэн алдартны сүм, бүх үнэн алдартны төлөөлөгчийн газар болон үнэн алдартны номлогч, дэлхийн даяар танд үнэн алдартны Христэд итгэгчдийн нь «аз жаргалтай, адислагдсан Шинэ жилийн» хүсч байгаа бөгөөд 2014 онд үнэн алдартны Сүмд нэгдсэн үнэн алдартны Христэд итгэгчдэд хөрвүүлдэг үнэн Бурхан Их Эзэн Есүс Христ, эдүгээ болон үүрд бидэнтэй хамт байх болтугай.
हामी सबै अर्थोडक्स चर्च, सबै अर्थोडक्स मिशन र अर्थोडक्स मिसनरीहरू मा, संसारभरि तपाईं सबै अर्थोडक्स मसीहीहरूको लागि «धन्य र आशिष् नयाँ वर्ष» इच्छा र 2014 मा अर्थोडक्स चर्च सामेल अर्थोडक्स मसीहीहरूलाई धर्मान्तरित साँचो परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रीष्ट, अब र हामी संग सधैं हुन।
हम सभी रूढ़िवादी चर्च, सभी रूढ़िवादी मिशन और रूढ़िवादी मिशनरियों में, दुनिया भर में आप सभी रूढ़िवादी ईसाइयों के लिए एक «खुश और धन्य नए साल» चाहते हैं और 2014 में रूढ़िवादी चर्च में शामिल हो गए हैं, जो रूढ़िवादी ईसाई में धर्मान्तरित सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, अब और हमेशा के लिए हमारे साथ हो।
Ne ju dëshirojmë një «Gëzuar Vitin e Ri dhe të bekuar» për të gjithë të krishterët ortodoksë në të gjithë botën, në të gjitha kishat ortodokse, të gjitha misionet ortodokse dhe Ortodokse misionarëve dhe konverton të krishterëve ortodoksë të cilët u bashkuan me Kishën Ortodokse në vitin 2014. Perëndi i vërtetë Zoti Jezu Krishti, të jetë me ne tani dhe përgjithmonë.
Ons wens u ‘n «Gelukkig en Geseënde Nuwe Jaar» aan alle Ortodokse Christene oor die hele wêreld, in al die Ortodokse Kerke, al Ortodoks missies en die Ortodokse sendelinge en vat te Ortodokse Christene wat in 2014 die Ortodokse Kerk by die ware God die Here Jesus Christus, wees met ons nou en vir ewig.
Мы жадаем вам «шчаслівай і блаславёнай Новы Год» да ўсіх праваслаўным хрысціянам ва ўсім свеце, ва ўсіх праваслаўных цэркваў, праваслаўных місій і праваслаўныя місіянеры і ператвараецца ў праваслаўных хрысціян, якія далучыліся да Праваслаўнай Царквы ў 2014 годзе праўдзівы Бог Гасподзь Ісус Хрыстос, быць з намі цяпер і назаўсёды.
Soovime Teile «Happy ja Blessed New Year», et kõik õigeusklikud kogu maailmas, kõik õigeusu kirikud, kõik õigeusu missioonide ja õigeusumisjonärid ja teisendab õigeusklikud, kes liitus õigeusu kirik 2014. aastal tõeline Jumal Lord Jeesus Kristus, olge nüüd meiega ja igavesti.
Novēlam jums «Laimīgs un svētīja Jauno gadu» visiem pareizticīgie kristieši visā pasaulē, visos pareizticīgo baznīcām, visi pareizticīgie misijās un Pareizticīgo misionāriem un pārveido, lai pareizticīgie kristieši, kuri pievienojās pareizticīgo baznīcu 2014. gadā patiesais Dievs Kungs Jēzus Kristus, būt kopā ar mums tagad un uz visiem laikiem.
Linkime Jums «laimingas ir palaimintas Naujuosius metus» visiems stačiatikiams visame pasaulyje, visų stačiatikių bažnyčių, visi stačiatikių misijų ir stačiatikių misionierių ir paverčia į stačiatikiams, kurie prisijungė prie stačiatikių bažnyčia 2014 m tikrasis Dievas Viešpats Jėzus Kristus, su mumis dabar ir amžinai.
Tunataka wewe «Happy na heri ya Mwaka Mpya» kwa Wakristo wote Orthodox duniani kote, katika Makanisa yote Orthodox, ujumbe wote Orthodox na Orthodox wamisionari na waongofu na Wakristo Orthodox ambao walijiunga na Kanisa la Orthodox katika 2014. Mungu wa kweli Bwana Yesu Kristo, kuwa pamoja nasi sasa na hata milele.
Vi önskar dig en «Glad och välsignade Nytt År» till alla ortodoxa kristna över hela världen, i alla de ortodoxa kyrkorna, alla ortodoxa beskickningar och ortodoxa missionärer och konverterar till ortodoxa kristna som anslöt sig till ortodoxa kyrkan 2014. Den sanne Guden Herren Jesus Kristus, vara med oss nu och för evigt.
Wij wensen u een «Gelukkig en Zalig Nieuwjaar» om alle orthodoxe christenen over de hele wereld, in alle Orthodoxe Kerken, alle orthodoxe missies en de Orthodoxe missionarissen en converteert naar orthodoxe christenen die de Orthodoxe Kerk in 2014 toegetreden tot de ware God de Heer Jezus Christus, zijn bij ons nu en voor altijd.
Vi ønsker deg en «Happy og salige nyttår» til alle ortodokse kristne over hele verden, i alle de ortodokse kirker, alle ortodokse stasjonenes og ortodokse misjonærer og konverterer til ortodokse kristne som sluttet den ortodokse kirke i 2014. Den sanne Gud Herren Jesus Kristus, være med oss nå og for alltid.
Nais naming sa iyo ng isang «Maligayang at Bagong Taon ng Mapalad» sa lahat ng Orthodox Kristiyano sa buong mundo, sa lahat ng Orthodox Simbahan, ang lahat ng Orthodox mga misyon at ang Orthodox missionaries at nag-convert sa Orthodox Kristiyano na sumali sa Orthodox Iglesia sa 2014. Ang tunay na Diyos ang Panginoon Jesu-Cristo, maging sa amin ngayon at magpakailanman.
เราหวังว่าคุณ «มีความสุขและปีใหม่มีความสุข» ทุกคริสเตียนทั่วโลกในทุกร์โธดอกซ์โบสถ์ทุกภารกิจร์โธดอกซ์และมิชชันนารีดั้งเดิมและแปลงเป็นคริสเตียนที่เข้าร่วมคริสตจักรออร์โธดอกในปี 2014 ความจริงของพระเจ้าพระเจ้า พระเยซูคริสต์จะได้อยู่กับเราตอนนี้และตลอดไป
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου