Σάββατο 14 Αυγούστου 2021

"Bishop Markos of Κisumu and all western Kenya visited Archbishop Yieronda Makarios"

 Bassie Masoha Feldman 

"His Grace Bishop Markos Theodosi of Κisumu and all western Kenya visited His Eminence Archbishop Yieronda Makarios Tillyrides Kenyas at Nairobi headquarters. Many blessed years our Bishops."

https://www.facebook.com/bassie.feldman

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου