Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020

Ιερείς στο Μπουρούντι και στην Ρουάντα

 Innocentios Byakatonda

"For the last twelve years Archimandrite Basile was the only Archimandrite Elevated by Metropolitan Sava of Sudan. Another Archimandrite will be elevated he hails from Romania his name is hieromonk Nectarios for the last one year he has been in Rwanda in parish of Saint Catherine Gishari Working in different projects especially agriculture with Archidecon Theodoros our Mitropolis we have two Archimandrite. Please keep them in your prayers."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου