Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2012

H Iεραποστολική προσπάθεια της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο Βόρειο Καμερούν


Cameroon


Δυστυχῶς ὑπάρχουν καί Χριστιανοί πού δέν διαθέτουν αὐτήν τήν εὐαισθησία ἤ δέν γνωρίζουν τήν Ἱεραποστολική διάσταση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί ζοῦν σέ ἕναν δικό τους «χριστιανισμό» κομμένο καί ραμμένο στά μέτρα τά δικά τους…


Πολλές φορές ἔχουμε κάνει, ἄλλοτε σύντομες καί ἄλλοτε ἐκτενεῖς ἀναφορές στήν ταπεινή προσπάθεια ὅλων μας γιά τόν Εὐαγγελισμό μιᾶς ἀπό τίς πολύ δύσκολες γωνιές τῆς Ἀφρικανικῆς Ἡπείρου, τoῦ Β. Καμερούν.

Μια ζωή μες στο βάλτο


Ἡ ἰδιοτυπία τοῦ Β. Καμερούν εἶναι οἱ δύσκολες κλιματολογικές συνθῆκες καί ἡ γεωγραφική του θέση… ἔξι μῆνες βροχές ἔξι μῆνες ξηρασία μέ ὐπερβολική ζέστη, …ἔρημος στά πρόθυρα ἤ στήν κατάληξη τῆς ἀπεράντου Ἐρήμου τῆς Σαχάρας…

Οἱ δύσκολες αὐτές συνθῆκες καί τό ἐντελῶς ἐπίπεδο τοῦ τόπου – διότι μετατρέπεται σέ ἕναν ἀπέραντο βάλτο κατά τήν περίοδο τῶν βροχῶν – καθιστοῦν τήν ὑλοποίηση ἀναπτυξιακῶν προγραμμάτων ἀνέφικτη γιά τήν παροῦσα οἰκονομική κατάσταση τῆς χῶρας…

Ἔτσι ἡ Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολή – ἡ μόνη πού δρᾶ πλέον τῶν τριάντα χρόνων στήν περιοχή, καθώς ἄλλες χριστιανικές ὁμολογίες ἔχουν ἐγκαταλείψει τήν περιοχή καί ἀναπτύσσονται στίς μεγάλες πόλεις πού τούς παρέχουν κάποιες σχετικές ἀνέσεις καί περισσότερη ἀσφάλεια – ἔχει νά ἀντιπαλέψει ὄχι μόνον τήν ἀντιπαράθεση τοῦ Εὐαγγελίου μέ τήν πανάρχαια Ἀφρικανική πίστη στά πνεύματα τοῦ κακοῦ, ἀλλά καί μέ τίς ἀντικειμενικές δυσκολίες τοῦ τόπου καί τά ὄσα αὐτές ἐπιφέρουν στόν πληθυσμό τῆς περιοχῆς: ὑποσιτισμό, περιορισμένη διατροφή, κακή ποιότητα νεροῦ, ἀσθένειες ἀπό τά προαναφερθέντα, ἔλλειψη ὑγεινομικῆς περιθάλψεως εὐρείας κλίμακος, ἔλλειψη φαρμάκων, ἐλονοσία καί πλῆθος ἄλλων τροπικῶν ἀσθενειῶν, ὑποτυπῶδη ὁργάνωση ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος, δυσκολίες γλωσσικές καί δυσκολίες τεραστίων ἀποστάσεων, πού καθιστοῦν τό Ἱεραποστολικό ἔργο ἀπαραίτητο μέ παράλληλη ἀνάπτυξη ὅλων τῶν φιλανθρωπικῶν του πλευρῶν

Χέρια αδειανά


Τό ὅλο αὐτό ἔργο στηρίζεται στίς δωρεές διαφόρων Ἱεραποστολικῶν Συλλόγων καί οὐσιαστικά φίλων τῆς Ἱεραποστολῆς καί Χριστιανῶν πού διαθέτουν ἀκόμα τήν σώζουσα εὐαισθησία τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτου τοῦ Εὐαγγελικοῦ λόγου… – διότι δυστυχῶς ὑπάρχουν καί Χριστιανοί πού δέν διαθέτουν αὐτήν τήν εὐαισθησία ἤ δέν γνωρίζουν τήν Ἱεραποστολική διάσταση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί ζοῦν σέ ἕναν δικό τους «χριστιανισμό» κομμένο καί ραμμένο στά μέτρα τά δικά τους.

Ἄν μελετήσετε προσεκτικά τήν ἱστορία τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου καί φανταστεῖτε ὅτι ὁ ἄνθρωπος αὐτός – ὁ καλός Σαμαρείτης – δέν συναντᾶ στόν δρόμο του ἕναν μόνον ἄνθρωπο πληγωμένο, γυμνό καί ἡμιθανῆ ἀλλά συναντᾶ χιλιάδες κόσμου σέ αὐτήν τήν κατάσταση … καί βλέπει ὅτι τό «ἔλαιον καί ὁ οἶνος» πού κουβαλᾶ στό ταξίδι του γιά κάποια ἀνάγκη ἀποδεικνύονται ἐλάχιστα γιά να μπορέσει νά βοηθήσει αὐτές τίς χιλιάδες κόσμου… ὅπως καί τά ροῦχα του δέν εἶναι ἀρκετά νά ἐπιδέσουν τίς πληγές ὅλων…

Ἄν μπορέσετε καί προσεγγίσετε τήν ἀπορία καί τόν ἐσωτερικό σπαραγμό τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου μπροστα σέ αὐτήν τήν κατάσταση …τότε θά ἔχετε προσεγγίσει κάπως καί τη δική μας καθημερινή δυσκολία… διότι δέν ἐπαρκεῖ πάντα ὁ οἶνος καί τό ἔλαιον οὖτε τά ροῦχα μας γιά νά σταθοῦμε κατά τόν εὐαγγελικό λόγο κοντά σ’αὐτούς τούς ἀνθρώπους…

Οὖτε ἔχουμε τό μέγεθος καί τόν πλοῦτο αὐτῆς τῆς πίστεως τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου νά ποῦμε σ’αὐτόν τόν κόσμο: «ἀργύριον καί χρυσίον οὐχ ὑπάρχει μοι ὅ δέ ἔχω τοῦτο σοί δίδωμι, ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔγειραι καί περιπάτει»…(Πραξ. 3. 6-7)


Cameroon 2

 

 

Ζητούνται Σαμαρείτες

Ἔτσι στρεφόμεθα πάντα πρός τούς ἀδελφούς μας- τῶν ἀρχαίων ἐκκλησιῶν- καί παρακαλοῦμε τήν ἀγάπη τους καί τήν εὐσπλαχνία τους νά ὑπερνικήσει τά διλήμματα καί νά μᾶς βοηθήσει… νά βοηθήσουμε αὐτόν τόν κόσμο…
Διότι αὐτός ὁ κόσμος δέχεται τόν λόγο τοῦ Κυρίου μας σάν ἡ ἄνυδρος γῆ τήν βροχή… καί αὐξάνει μέσα της ὁ σπόρος τῆς πίστεως καί συγκροτεῖ εὐαγγελικές κοινότητες πιστευόντων… συγκροτεῖ Ἐκκλησίες ὅπου δοξάζεται τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ καί προσευχή θερμή ἀναπέμπεται ὑπέρ τῆς σωτηρίας τοῦ σύμπαντος κόσμου… καί οἱ Ἐκκλησίες αὐτές εἶναι τά μελλοντικά «Πανδοχεία» τῆς εὐαγγελικῆς ἱστορίας τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου πού θά φροντίσουν κάποτε καί τούς «πλησίον» τόπους καί ἀνθρώπους
Εὔχεσθε ὑπέρ ἡμῶν ἀδελφοί ἅγιοι ὅπως ταπεινῶς καί ἐμεῖς εὐχόμεθα δι’ ὑμᾶς στίς Ἐκκλησιαστικές μας Κοινότητες…
† ὁ Καμερούν Γρηγόριος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου