Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015

Στην ξεχασμένη ενορία της Μουσοκατάντα, σύνορα Κονγκό- Ζάμπιας... In forgotten parish of Mousokatanta, borders Congo Zambia...

0mousokatata-2

Την επισκεφτήκαμε παλαιά δυο φορές 1990 κ΄ 1994 , έκτοτε λόγω του ότι ανεπτύχθησαν άλλες ενορίες σε διαφορετικές κατευθύνσεις και σε μεγάλα αστικά Κέντρα μας διέφυγε της προσοχής μας, πάρα ταύτα οι χριστιανοί παρέμειναν πιστοί και μάλιστα σε αξιοζήλευτο βαθμό, όπως Πάσχα και Χριστούγεννα καθ΄ομάδες έρχονται στις μεγάλες ενορίες είτε να βαπτιστούν, είτε να κοινωνήσουν, γενικά να αναβαπτιστούν.

Η προχθεσινή μας επίσκεψη μας άφησε όλους άφωνους και για ποιο λόγο; Μας υποδέχτηκαν μετά κλάδων και βαΐων, ετοιμάστηκαν να κοινωνήσουν αφού εξομολογήθηκαν, συμμετείχαν απ’ αρχής εις όλη την ακολουθία του ορθού και της Θείας Λειτουργίας εναργώς, με τεταμένη προσοχή παρακολουθήσαν το κήρυγμα, άλλα και εις το τέλος οι παρακλήσεις τους ήταν ταπεινές και μη αναγκαστικές, και τι ζητούσαν! να τους κτίσουμε ένα Ναό και ν΄έχουν ιερέα να λειτουργούνται, τίποτε άλλο.

Μακάρι να βρεθεί κάποιος με 7.000 χιλιάδες δολάρια να κτίσουμε ένα Ναό και βαπτιστήριο και τότε όλα τα εμπόδια θα γκρεμίζονται και θ΄ανοίγονται δρόμοι προς τον Ουρανό.

0mousokatata-22

The parish of St. Athanasius Mousokatanta in Congo is 70 kilometers from the missionary center, but distant because they help some transportation as ends after 50 km. To the border of Zambia.

The old visited twice 1990 Mr. 1994, since then because of other parishes that were developed in different directions and in our major urban centers escaped our attention, too however the Christians remained faithful and even in enviable degree as Easter and Christmas we sit They come in large parishes or baptized, or communion, generally Anabaptists.

Our visit day before yesterday we left everyone speechless and why? We were greeted with branches and Palm prepared to communion, after confession, participated from the beginning in the whole sequence of the rectum and the Divine Liturgy enargos with tense attention who attended the sermon, but also at the end of their entreaties were humble and not forced, and what is demanded! them build a Temple and nechoun priest operated, nothing else.

I wish to find someone to 7,000 thousand dollars to build a cathedral and baptistery and then all barriers will be torn down and thanoigontai roads to Heaven.

0mousokatata-13

La paroisse de Saint-Athanase Mousokatanta au Congo est de 70 kilomètres du centre missionnaire, mais lointaine, car ils aident un peu comme le transport se termine après 50 km. À la frontière de la Zambie.

Le vieux a visité à deux reprises 1 990 M. 1994, depuis lors, en raison d’autres paroisses qui ont été développées dans des directions différentes et dans nos grands centres urbains échappé à notre attention, mais aussi les chrétiens restés fidèles et même dans le degré enviable de Pâques et de Noël nous nous asseyons Ils viennent dans les grandes paroisses ou baptisés, ou la communion, généralement anabaptistes.

Notre visite avant-hier nous avons laissé tout le monde bouche bée et pourquoi? Nous avons été accueillis avec des branches et Palm préparé à la communion après la confession, a participé dès le début à toute la séquence du rectum et les enargos Divine Liturgie avec une attention tendue qui ont assisté au sermon, mais aussi à la fin de leurs instances étaient humbles et non forcé, et ce qui est exigé! à construire un temple et nechoun prêtre exploités, rien d’autre.

Je souhaite de trouver quelqu’un pour 7.000 mille dollars pour construire une cathédrale et le baptistère, puis toutes les barrières seront démolis et thanoigontai routes vers le ciel.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου