Σάββατο 9 Μαρτίου 2013

Θεολογικὴ Σχολὴ «Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης» τοῦ Ὀρθοδόξου Πανεπιστημίου τοῦ Κογκό

Εἰς Mont-Ngafula τῆς Kινσάσας εὑρίσκεται ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ «Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης» τοῦ Ὀρθοδόξου Πανεπιστημίου τοῦ Κογκό. Ἡ ἔναρξις τῆς λειτουργίας της ἔγινε τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2007. Διδάσκουν καθηγηταὶ Πανεπιστημίου απὸ τὸ Κογκό, απὸ τὴν Αὐστραλία, τὴν Γαλλία καὶ τὴν Ἑλλάδα. Χρησιμοποιεῖται κατὰ τὶς παραδόσεις καὶ ἡ μέθοδος τῆς τηλεδιδασκαλίας. Φοιτοῦν περίπου 75 φοιτηταί. Τὰ μαθήματα γίνονται εἰς τὴν Γαλλική. Τὸ Ὀρθόδοξο Πανεπιστήμιο εἶναι ανεγνωρισμένο απὸ τὸ κράτος καὶ ἰσότιμο μὲ τὰ ἄλλα Πανεπιστήμια τοῦ Κογκό. Οἱ φοιτηταὶ ἐκδίδουν περιοδικὸ μὲ τὸ ὄνομα «Echo». Εἰς τὴν Θεολογικὴ Σχολὴ λειτουργεῖ καὶ ἐξεταστικὸ κέντρο πιστοποιήσεως τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, ὑπαγόμενο εἰς τὸ Κέντρο Ἑλληνικῆς Γλώσσης τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Ἑλλάδος.

http://pa-imka.org/index.php/el/education-el/2011-03-30-19-36-55/138-2013-03-08-21-14-02

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου