Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2013

Decision of the Holy Synod of the Patriarchate of Alexandria to ask the forgiveness of St. Nektarios... Ἐκζήτηση συγγνώμης ἀπὸ τὸν Ἅγιο Νεκτάριο τὸν Θαυματουργό


Decision of the Holy Synod of the Patriarchate of Alexandria & all Africa

Alexandria 15th September 1998
The Holy Spirit has enlightened the gathered members of the Holy Synod of the Patriarchate of Alexandria and all Africa, under the leadership of H.B. Petros VII, Pope and Patriarch of Alexandria and all Africa, more than a century since Saint Nektarios, the great Teacher and Father of the Holy Eastern Orthodox Church was expelled from the Church of Alexandria, to reach the following decision:

Papyrus of Synodical Decision

Taking into account the resolution of the Church to rank Saint Nektarios amongst the saints because of his innumerable miracles and his acceptance within the religious conscience of Orthodox Christians throughout the world, we appeal to the mercy of the ever-charitable God.
We hereby restore the ecclesiastical order of the Saint of our Century, Saint Nektarios, and grant to him all due credits and honors. We beseech Saint Nektarios to forgive both us, unworthy as we are, and our predecessors, our brothers of the Throne of Alexandria, for opposition to the Saint and for all, which, due to human weakness or error, our Holy Father, Bishop of Pentapolis, Saint Nektarios, suffered.

Ἐκζήτηση συγγνώμης ἀπὸ τὸν Ἅγιο Νεκτάριο τὸν Θαυματουργό

Ἐκζήτηση συγγνώμης
ἀπὸ τὸν Ἅγιο Νεκτάριο τὸν Θαυματουργό


Ἑβδομήντα ἑπτὰ ἔτη μετὰ τὴν κοίμησή του, ἑκατὸν ὀκτὼ μετὰ τὴν ἀναχώρησή του ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρεια καὶ τριάντα ἑπτὰ μετὰ τὴν ἐπίσημη ἀναγνώρισή του ὡς Ἁγίου της Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ὁ Θαυματουργός, ὁ ὁποῖος ἀδίκως εἶχε κατηγορηθῆ καὶ ἐκδιωχθῆ ἀπὸ τὴν θέση του στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ἀλεξανδρείας, ἀποκατεστάθη διὰ ἀκυρώσεως καὶ ἐξαφανίσεως τῆς ἄδικης ποινῆς ἡ ὁποία τοῦ εἶχε ἐπιβληθῆ.
Συγκεκριμένα ὁ τότε Πατριάρχης Ἀλεξανρείας Πέτρος Ζ´ (+2004) καὶ ἡ περὶ αὐτὸν Ἱερὰ Σύνοδος τὴν 15.1.1998 ἐζήτησαν κατὰ τὴν διάρκεια συνοδικῆς συνεδρίας καὶ ἐνώπιον τῆς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου συγνώμη ἀπὸ τὸν Ἅγιο, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλεξανδρείας.

Στὴν ἀνακοίνωση τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας διαβάζουμε: «Τὴν Α.Θ.Μ. ἀπὸ μακροῦ ἀπησχόλησε τὸ θέμα τῆς ἀδίκου ποινῆς ἀποπομπῆς ἐκ τῆς δικαιοδοσίας καὶ τοῦ κλίματος τῆς Ἀλεξανδρινῆς Ἐκκλησίας, τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου Πενταπόλεως τοῦ Κεφαλά. Τὸ γεγονὸς τοῦτο ἤγαγεν Αὐτὴν νὰ εἰσηγηθῇ εἰς τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον, ὅπως αὐτὴ ἐπιληφθῇ τοῦ σοβαροῦ τούτου θέματος. Μετὰ προσοχῆς πολλῆς ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος διασκεψαμένη, ἐν φόβῳ Θεοῦ, καὶ τῆς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου εὑρισκομένης ἐν τῇ Συνοδικῇ Αἰθούσῃ, ἀπεφήνατο διὰ τὴν ἀποκατάστασιν τῆς διαλευθείσης κανονικῆς τάξεως καὶ ἐξητήσατο τὴν
συγχώρησιν παρὰ τοῦ Ἁγίου Πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου διὰ τὸν διωγμὸν καὶ τὴν ἀδικώτατην κατ᾿ αὐτοῦ μῆνιν, ἐπηρείᾳ τοῦ πονηροῦ».
Ἡ ἀπόφαση τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας εἶναι ἱστορική. Ὄχι διότι ὁ Ἅγιος τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος εἶχε ἀνάγκη ἀπὸ τὴν ἐνέργεια αὐτήν, ἀλλὰ διότι ἡ πράξη αὐτὴ εἶναι δεῖγμα γενναιότητος, μετανοίας καὶ δικαιοσύνης. Εἶναι μία πράξη ποὺ τιμᾷ τὸν Πατριάρχη Πέτρο καὶ τὴν Σύνοδο τοῦ Πατριαρχείου, οἱ ὁποῖοι θέλησαν νὰ ἀποκαταστήσουν κυρίως τὴν διασαλευθεῖσα κανονικὴ τάξη καὶ τὸ τρωθὲν κῦρος τῶν τότε προκατόχων τους.
Τὸ φωτεινὸ παράδειγμα τοῦ βίου καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου μπορεῖ νὰ ἀποτελέσῃ στὴν διαχρονικὴ πορεία τῆς Ἐκκλησίας, καὶ στοὺς σημερινοὺς δύσκολους καιροὺς ἰδιαίτερα, σημεῖο ἀναφορᾶς γιὰ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ἡγέτες καὶ γιὰ κάθε χριστιανό. Θὰ μιμηθοῦμε ἢ θὰ μείνωμε στοὺς ἐγκωμιαστικοὺς λόγους;
 
http://anavaseis.blogspot.gr/2010/11/blog-post_7965.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου