Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016

" Innocentios Byakatonda celebrating Holy Eucharist in upcountry Parish in his Pastoral visit in Burundi..."

Brethren and Sisters,this is This Grace Innocentios Byakatonda celebrating Holy Eucharist in upcountry Parish in his Pastoral visit in Burundi at about 65 miles in North of Bujumbura.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου