Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2023

"We thank God for the good start of our Seminar today..."

 Bishop Neo Kong'ai 

We thank God for the good start of our Seminar today.
The facilitators from Outspan Hospital and College - Nyeri and the local facilitators was indeed a good team we needed.
Thank you our beloved youth for your good attendance and participation.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100088837724797

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου