Δευτέρα 22 Απριλίου 2013

"Χριστιανική μαρτυρία και ορθόδοξη πνευματικότητα στην Αφρική: η δυναμική της ορθόδοξης πνευματικότητας ως ιεραποστολικό παράδειγμα της ορθόδοξης μαρτυρίας στην Κένυα"

Συγγραφέας: Njoroge, John Ngige Joseph

Περίληψη
Η παρούσα διατριβή, με τίτλο: “Η Χριστιανική Μαρτυρία και η Ορθόδοξη Πνευματολογία στην Αφρική: η Δυναμική της Ορθόδοξης Πνευματολογίας ως Παράδειγμα στην Ορθόδοξη Ιεραποστολή της Κένυας”, αποτελεί μια ακαδημαϊκή έρευνα στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Κένυας. Στη συνέχεια, ακολουθώντας τα αποτελέσματα της έρευνας, αποδεικνύεται πως το πνευματολογικό παράδειγμα ως προσέγγιση με θεολογικό προσανατολισμό (αν εφαρμοστεί) θα είναι η πιο δημιουργική και δυναμική μέθοδος στο πλαίσιο της Ορθόδοξης ιεραποστολής. Κύριο αντικείμενο και στόχο της έρευνας αποτελεί η εύρεση μιας συμπαγούς θεολογικής μεθόδου για το Oρθόδοξο ιεραποστολικό πεδίο, ιδιαίτερα στην Αφρική. Υποστηρίζεται στη συνέχεια ότι τα κλασσικά παραδείγματα θα πρέπει προφανώς να πάψουν να υπάρχουν και ένα άλλο θεολογικό, δυναμικό και δημιουργικό παράδειγμα, πιστό στην Ορθόδοξη παράδοση, θα πρέπει να εφαρμοστεί. Στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της «Επιτόπιας Έρευνας». Η μέθοδος αυτή είναι το κύριο εργαλείο στην επιστήμη της εθνογραφίας και είναι μία από τις πιο επιτυχημένες μεθόδους της «Ποιοτικής Έρευνας» (Qualitative Research Methods) που χρησιμοποιούνται στην πολιτισμική ανθρωπολογία, ιδίως κατά τη μελέτη του πολιτισμού, δηλαδή της πολιτιστικής συμπεριφοράς, της πολιτιστικής γνώσης και της πολιτιστικής τέχνης. Αν και η παρούσα διατριβή δεν είναι μία έρευνα Εθνογραφική, η χρήση της «Επιτόπιας Έρευνας» ως ανθρωπολογική μέθοδος έχει χρησιμοποιηθεί εξαιτίας της πολιτισμικής ανθρωπολογικής φύσεως, η οποία πιστεύομε ότι είναι ένα ουσιαστικό κομμάτι της θεολογίας. Η ανθρωπολογική φύση της Ορθόδοξης θεολογίας είναι απαραίτητη, κυρίως στους τομείς της ιεραποστολής, όπου η θεολογία συνάντα «νέους» πολιτισμούς. Η διατριβή αυτή έχει πέντε κεφαλαία, συμπέρασμα, παράρτημα, που περιλαμβάνει ερωτηματολόγια και φωτογραφίες που συλλέχτηκαν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων.

This dissertation with the title: “Christian Witness and Orthodox Pneumatology in Africa: the Dynamics of Orthodox Pneumatology as Mission Paradigm in Orthodox Mission in Kenya”, is an academic case study of Orthodox Church in Kenya. Following the results of the case study, the project proofs how pneumatological paradigm as a theological oriented approach (if applied) would be the most creative and resourceful mission method today. The main objective and aim of this study is to provide a concrete theological approach to orthodox mission field especially in Africa. This project provides an argument how classical mission paradigms should be dropped and a paradigm which is theological, dynamic and creative as well as genuine to the Οrthodox tradition be applied. The application of such a paradigm would definitely mean bringing back the very meaning of Christian mission which is sharing and witnessing God’s love to His creation. In this dissertation Qualitative Research Method has been used. It is one of the most successful methods used in cultural anthropology especially when studying cultural behavior, cultural knowledge and cultural artefacts. Although this project is not an Ethnographical research, this method has been used because of its cultural anthropological nature which is becoming important in theological studies and in particular in missiology where theology is meeting ‘new’ cultures.


http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/26161

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου