Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

" Έχουμε οδηγούς τους Πατέρες της Εκκλησίας.. Nous avons pour guide les Pères de l'Église..." (Bunia, Congo)

Timotheos NtumbaΈχουμε οδηγούς τους Πατέρες της Εκκλησίας. Στην πορεία μας για τη σωτηρία έχουμε ανάγκη από τη θεολογική τους σκέψη. Έξω από τους Πατέρες υπάρχει ο κίνδυνος των αιρέσεων.

Nous avons pour guide les Pères de l'Église. Sur notre chemin du salut nous avons besoin de leur pensée théologique. En dehors des Pères il y a un risque d'hérésies.

Περισσότερα... https://www.facebook.com/timotheos.ntumba

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου