Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020

"Archbishop Makarios had a meeting to discuss about the virtual learning..." Kenya

Bassie Masoha Feldman

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα κάθονται και εσωτερικός χώρος

"Yesterday morning His Eminence Archbishop Makarios, and lecturers of our Orthodox seminary had a meeting to discuss about the virtual learning which is about to start in the Seminary. As we can see the Archbishop teaching a explaining a few factors of how to use and teach through virtual learning, with help of Fr. Evangelos Thiani."

https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARD-ky8w5QdIqYxDwHkYIkFjKGcIgq8I3hf6OlXSjO3hii_9VYJOCLfWJpkcriJewN2-gYT9wp-BSLWj&hc_ref=ARQyF3pi3tiTGVVaILuJs5WcvsbYYFfieOGpT7sYxrxF1GGSo28lATF-PHasM3BeDso

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου