Σάββατο 27 Ιουνίου 2020

"His Eminence continued with food in two parishes... Kenya"

 Bassie Masoha Feldman 

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα κάθονται, άτομα στέκονται, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

"His Eminence continued with food in two parishes. The parish Nderi and St. Laters Nachu. His Eminence also surprised some youth who come to sanitize the seminary.."

 https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARA1UhyRwi5_ekGL-flz0jTXOj4koyc8y1ACiWNLAOIcoABSKEMeRcwdwQN-MppIjz5xC660sqDHz3vN&hc_ref=ARSHrCAmaIfJmEVyxI2tiLYhu_cAeolacyNMty9ihLBam3Cs_KSst3GEX4pmY50h00A


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου