Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020

TRANSFIGURATION of our Lord and Saviour Jesus Christ... Uganda

Silvestros Kisitu

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, περιλαμβάνεται ο Silvestros Kisitu, άτομα που στέκονται

"From the Night Holy Liturgy with Fr. George Nyombi, today 6th August, Commemoration of the TRANSFIGURATION of our Lord and Saviour Jesus Christ".

THE BIBLE READING (Matthew 17:1-9)
“At that time, Jesus took with him Peter and James and John his brother, and led them up a high mountain apart. And he was transfigured before them, and HIS FACE SHONE LIKE THE SUN AND HIS GARMENTS BECAME WHITE AS LIGHT. And behold, there appeared to them Moses and Elijah, talking with him. And Peter said to Jesus, "Lord, it is well that we are here; if you wish, I will make three booths here, one for you and one for Moses and one for Elijah." He was still speaking, when lo, a bright cloud overshadowed them, and a voice from the cloud said, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased; listen to him." When the disciples heard this, they fell on their faces, and were filled with awe. But Jesus came and touched them, saying, "Rise, and have no fear." And when they lifted up their eyes, they saw no one but Jesus only. And as they were coming down the mountain, Jesus commanded them, "Tell no one the vision, until the Son of man is raised from the dead."(Matthew 17:1-9)

APOLYTIKION
You were transfigured on the Mount, Christ God, revealing Your glory to Your disciples, insofar as they could comprehend. Illuminate us sinners also with Your everlasting light, through the intercessions of the Theotokos. Giver of light, glory to you.


https://www.facebook.com/silvestros.kisitu?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARARkr1L2HnJeR2nH2raGWLJ--Dms5ilkpSV9EfLbcwhz7aE-wRs_8SyMFRrEqvgKjpUw0o0ZsSCZ1bd&hc_ref=ARQX40ZY4VSLpfpQfhAbo--lZCvTTwdOQy9PDpJXN30jgjpnurM7I1YjoK1t5NVi9BY&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου