Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013

Go Baptize & Teach... Paradise Kids for Africa (PK4A)

Μικρογραφία 3:46       
http://www.youtube.com/watch?v=3PqC5tDttVM

Jesus said, Go ye therefore, and make disciples of all the nations, baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost:........
πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος,........
For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ...........
ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε.

The charity Paradise Kids for Africa (PK4A) was first established in Australia to help Rev Themi and other missionaries in their calling from God; now with committees all around the world, made up of dedicated Christians in the Orthodox Church and in other Churches, PK4A have set themselves apart by being a total Voluntary organization with no one receiving any remuneration, (not even Brother Themi), by funding his outreach to anyone who will listen and to other missions as directed by Brother Themi.
Proudly sponsored by Brisbane Backpackers

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου