Σάββατο 11 Μαΐου 2019

Η "Φιλανθρωπία" φέρνει κοντά τους Ορθόδοξους της Αφρικής με τους αδελφούς τους στην Φινλανδία...

Evangelos Thiani

Η εικόνα ίσως περιέχει: 7 άτομα, περιλαμβάνεται ο Evangelos Thiani, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται, δέντρο, ουρανός, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: 7 άτομα, περιλαμβάνεται ο Evangelos Thiani, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, περιλαμβάνεται ο Evangelos Thiani, , τα οποία χαμογελούν

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: τον Evangelos Thiani, χαμογελάει, στέκεται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, περιλαμβάνεται ο Evangelos Thiani, άτομα κάθονται, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: τον Evangelos Thiani, χαμογελάει, ουρανός, δέντρο και υπαίθριες δραστηριότητες

"My trip in Finland this last weeks with Dr Minna Rasku within the parishes of the Metropolis of Kuopio, the Orthodox Seminary in Joensuu, Lintula Convent where I did a Trisagion for Igumena Marina who was a missionary in my parish of Muguga and among others got some Kikuyu books from her collection, Valamo Monastery where the Abbot Sergei Arkkimandriitta gave me some ecclesiastical items for our clergy in Kenya and to crown it all my presentations at the University of Eastern Finland under the auspices of the Orthodox Church of Finland Mission arm, Filantropia! I even met “Wahito” another former Muguga Missionary. The wonderful hospitality and reception of new and old friends was a blessing."

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/profile.php?id=1321532441&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARB_9kearYVGVXmu5Cgh7LFYlX2bVWskjQLujmEaUIOEsJXBhOEIQgfIqLl95lgMLiyLOaPIyriTRjF8&hc_ref=ART7ClBI_v8OM6qehDXM8cnlLnhx27nAAVktj-rTWYm0mEpDil9LHrMpGjQa8AiVsjc

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου