Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021

Η παραβολή των ταλάντων... Ιεραποστολή στην Ζάμπια

 Orthodox Metropolis of Zambia

"Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021

Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΚΕ'(25) 14-30
Νεοελληνική Απόδοση
Η παραβολή των ταλάντων
«Γιατί θα συμβεί όπως ακριβώς σ’ έναν άνθρωπο που αποδημούσε και κάλεσε τους δικούς του δούλους και τους παράδωσε τα υπάρχοντά του.
Και στον έναν έδωσε πέντε τάλαντα και στον άλλο δύο και στον άλλο ένα, σε καθέναν κατά τη δική του ικανότητα, και μετά αποδήμησε. Αμέσως
πήγε αυτός που έλαβε τα πέντε τάλαντα, εργάστηκε με αυτά και κέρδισε άλλα πέντε.
Ομοίως αυτός που έλαβε τα δύο κέρδισε άλλα δύο.
Αλλά εκείνος που έλαβε το ένα, πήγε, έσκαψε στη γη και έκρυψε το χρήμα του κυρίου του.
Μετά λοιπόν από πολύ χρόνο, έρχεται ο κύριος εκείνων των δούλων και κάνει λογαριασμό μαζί τους.
Τότε πλησίασε αυτός που έλαβε τα πέντε τάλαντα και πρόσφερε άλλα πέντε τάλαντα, λέγοντας: Κύριε, πέντε τάλαντα μου παράδωσες. Δες, άλλα πέντε τάλαντα κέρδισα.
Του είπε ο Κύριός του: Εύγε, δούλε αγαθέ και πιστέ. σε λίγα ήσουν πιστός, πάνω σε πολλά θα σε καταστήσω. Είσελθε στη χαρά του Κυρίου σου.
Πλησίασε τότε και αυτός που έλαβε τα δύο τάλαντα και είπε: Κύριε, δύο τάλαντα μου παράδωσες. Δες, άλλα δύο τάλαντα κέρδισα.
Του είπε ο κύριός του: Εύγε, δούλε αγαθέ και πιστέ. Σε λίγα ήσουν πιστός, πάνω σε πολλά θα σε καταστήσω. Είσελθε στη χαρά του Κυρίου σου.
Πλησίασε τότε κι εκείνος που είχε λάβει το ένα τάλαντο και είπε: Κύριε, σε γνώρισα ότι είσαι σκληρός άνθρωπος, που θερίζεις όπου δεν έσπειρες και συνάζεις απ’ όπου δε σκόρπισες.
Και επειδή φοβήθηκα, πήγα και έκρυψα το τάλαντό σου στη γη. Δες, έχεις το δικό σου.
Αποκρίθηκε τότε ο κύριός του και του είπε: Πονηρέ δούλε και οκνηρέ, ήξερες ότι θερίζω όπου δεν έσπειρα και συνάζω απ’ όπου δε σκόρπισα;
Έπρεπε λοιπόν να βάλεις τα χρήματά μου στους τραπεζίτες και, όταν θα ερχόμουν, εγώ θα έπαιρνα το δικό μου χρήμα μαζί με τόκο.
Πάρτε λοιπόν από αυτόν το τάλαντο και δώστε το σ’ εκείνον που έχει τα δέκα τάλαντα.
Γιατί σε καθέναν που έχει θα του δοθεί και θα του περισσέψει. Αλλά σε όποιον δεν έχει, και αυτό που έχει θα αφαιρεθεί από αυτόν.
Και τον άχρηστο δούλο πετάξτε τον έξω στο σκότος το εξώτερο. Εκεί θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών».
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Matthew 25:14-30
14 “For the Kingdom of Heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants and delivered unto them his goods.
15 And unto one he gave five talents, to another two, and to another one, to every man according to his several ability, and straightway tookhis journey.
16 Then he that had received the five talents went and traded with the same, and made them another five talents.
17 And likewise he that had received two, he also gained another two.
18 But he that had received one went and dug in the earth and hid his lord’s money.
19 After a long time the lord of those servants came and reckoned with them.
20 And so he that had received five talents came and brought the other five talents, saying, ‘Lord, thou deliveredst unto me five talents. Behold, I have gained beside them five talents more.’
21 His lord said unto him, ‘Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things; I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy lord.’
22 “He also that had received two talents came and said, ‘Lord, thou deliveredst unto me two talents; behold, I have gained two other talents beside them.’
23 His lord said unto him, ‘Well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things; I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy lord.’
24 “Then he that had received the one talent came and said, ‘Lord, I knew thee, that thou art a hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strewed.
25 And I was afraid, and went and hid thy talent in the earth. Lo, there thou hast what is thine.’
26 His lord answered and said unto him, ‘Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strewed.
27 Thou ought therefore to have placed my money with the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with interest.
28 Take therefore the talent from him, and give it unto him that hath ten talents.
29 For unto every one that hath shall be given, and he shall have abundance; but from him that hath not, shall be taken away even that which he hath.
30 And cast ye the unprofitable servant into outer darkness: there shall be weeping and gnashing of teeth.’
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Matteo 25:14-30
14 Ecco un altro esempio: «Il Regno dei Cieli può essere spiegato dalla storia di un uomo che, partendo per un altro paese, riunì i suoi servi e ad ognuno di loro affidò del denaro da investire per lui, mentre era assente.
15 Ad uno diede una somma pari a cinque talenti, ad un altro due talenti e allʼultimo un talento, in proporzione alle loro capacità. Poi partì per il suo viaggio.
16 Quello che aveva ricevuto la somma maggiore si mise subito allʼopera, comprando e vendendo, e ben presto guadagnò altri cinque talenti. 17 Anche quello che aveva ricevuto due talenti li investì nel modo giusto, e raddoppiò la somma.
18 Invece quello che aveva ricevuto un talento, scavò un buco per terra, dove nascose il denaro, per tenerlo al sicuro.
19 Dopo molto tempo il padrone tornò dal suo viaggio e chiese conto ai servitori del suo denaro. 20 Quello a cui aveva affidato cinque talenti, gliene riportò il doppio.
21 Il suo principale lo lodò per il bel lavoro svolto: “Bene, ti sei dimostrato un servo buono e fedele! Sei stato fedele per questa piccola somma, perciò, ora ti affiderò molte più responsabilità. Prendi parte alle gioie del tuo Signore!”
22 Poi venne quello che aveva ricevuto due talenti: “Signore, tu mi hai dato questa somma da investire, ed io lʼho raddoppiata!”
23 “Ben fatto!” disse il padrone. “Sei un servo bravo e fidato. Sei stato fidato per questa piccola somma, perciò ora ti affiderò cose ben più importanti! Vieni a prendere parte alla gioia del tuo Signore!”
24-25 Poi si presentò quello che aveva ricevuto soltanto un talento: “Signore, sapevo quanto sei inflessibile e temevo che mi derubassi del guadagno; ho avuto paura, così ho nascosto il denaro in un buco per terra. Eccolo!”
26 Ma il padrone replicò: “Pigro e furfante che non sei altro! Dato che sapevi che te ne avrei chiesto il ricavo, 27 avresti almeno potuto metterlo in banca, il mio denaro, così ne avrei avuto glʼinteressi! 28 Togliete il denaro a questo servo e datelo a quello che ha la somma maggiore. 29 Perché a chi fa buon uso di ciò che gli è stato dato, sarà dato ancor di più, tanto che possiederà in abbondanza. Ma a chi è infido, sarà tolto perfino quel poco che gli è stato affidato. 30 E gettate questo servo inutile fuori nelle tenebre: là piangerà digrignando i denti”.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
От Матфея 25:14-30
Притча о порученных деньгах
14 Тогда будет, как у того человека, который, отправляясь в далекое путешествие, созвал своих слуг и поручил им свое имущество. 15 Одному он дал пять талантов, другому – два, третьему один, каждому по его способностям, а сам уехал. 16 Получивший пять талантов сразу пошел, вложил деньги в дело и приобрел еще пять. 17 Получивший два таланта тоже приобрел еще два. 18 А тот, который получил один талант, пошел, вырыл яму и закопал деньги, которые ему доверил хозяин.
19 Прошло много времени, и вот хозяин этих слуг вернулся и потребовал у них отчета. 20 Человек, которому было доверено пять талантов, принес и другие пять: «Смотри, – сказал он хозяину, – ты доверил мне пять талантов, и я выручил еще пять!» 21 Хозяин сказал: «Молодец! Ты хороший и верный слуга! Ты был верен в малом, и я поручу тебе более важное дело. Заходи и веселись со своим хозяином!»
22 Пришел и человек с двумя талантами. «Хозяин, – сказал он, – ты доверил мне два таланта, смотри, я выручил еще два!» 23 Хозяин сказал: «Молодец! Ты хороший и верный слуга! Ты был верен мне в малом, и я смогу поручить тебе более важное дело. Заходи и веселись со своим хозяином!»
24 Затем пришел и тот, кому был доверен один талант. «Господин, – говорит он, – я знал, что ты человек суровый, жнешь там, где не сеял, и собираешь там, где не рассыпал. 25 Я очень боялся и поэтому пошел и спрятал твой талант в землю. Вот то, что тебе принадлежит». 26 Хозяин же ответил: «Злой и ленивый слуга! Значит, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал? 27 В таком случае ты должен был пустить мои деньги в оборот, чтобы, когда я вернусь, ты мог отдать их мне с прибылью. 28 Заберите у него этот талант и отдайте тому, у кого десять талантов. 29 Потому что каждому, у кого есть, будет дано еще, и у него будет избыток. А у кого нет, будет отнято и то, что он имеет. 30 Выбросьте этого негодного слугу вон, во тьму, где будет плач и скрежет зубов»."

https://www.facebook.com/Orthodox-Metropolis-of-Zambia-391805074291380

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου