Κυριακή 29 Μαΐου 2016

Το μεγάλο έργο της Ορθοδόξου Ιεραποστολής Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ στην Αφρική – απο τον Ε­πί­σκο­πο Μπου­ρούν­τι και Ρου­άν­τας κ. Ιννοκέντιο

1 (12)


patratora.gr

Με συγκίνηση τελείωσε ο κύκλος της ετήσιας παρουσίασης του Συλλόγου της Ορθοδόξου Ιεραποστολής Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ με την ομιλία του
Θε­ο­φι­λε­στά­του Ε­πι­σκό­που Μπου­ρούν­τι και Ρου­άν­τας κ. Ιννοκεντίου. 
Ο Επίσκοπος τόνισε τα έντονα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ιεραποστολή στην Αφρική  και μίλησε για τις ελλείψεις που υπάρχουν σε Ιερατικό προσωπικό σε αντίθεση με τις πολλές βαπτίσεις που γίνονται στις περιοχές Μπου­ρούν­τι και Ρου­άν­τα.
Στα σχολεία παρέχεται δωρεάν εκπαίδευση αλλά ο βασικός Σχολικός εξοπλισμός είναι πενιχρός και υπάρχει έλλειψη σε τετράδια και μολύβια.
Αναφέρθηκε με συγκίνηση στους προπάτορες της Ιεραποστολής, που με αυταπάρνηση άφησαν την Ελλάδα για να μεταλαμπαδεύσουν το μήνυμα της ορθοδοξίας και του ευαγγελίου σε περιοχές της Αφρικής. Το έργο βέβαια δεν ήταν καθόλου εύκολο.  Αν δεν υπήρχε η συνδρομή των πιστών που είναι το σώμα της εκκλησίας, απο την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θα ήταν πολύ ποιο δύσκολο ως και ακατόρθωτο.
Παρ’ όλες όμως τις αντιξοότητες και τα εμπόδια που υπάρχουν απο την τοπική κυβέρνηση, η Ιεραποστολή θαυματουργικά μεγαλώνει και επεκτείνεται. Αρκετός είναι ο κόσμος και απο άλλες ομολογίες που θέλει να ξανά βαπτιστεί Ορθόδοξα, γιατί όπως λένε και οι ίδιοι,  μόνο εκεί υπάρχει η αληθινή πίστη.
Η Ορ­θό­δο­ξη Χρι­στι­α­νι­κή Εκ­κλη­σία έ­χει σημαντική πα­ρου­σία στο Μπου­ρούν­τι και οι πιστοί που έ­χουν βα­πτι­στεί α­νέρ­χον­ται  πε­ρί­που σε 3000 πι­στούς. Υπάρ­χει με­γά­λο πε­ρι­θώ­ριο α­νά­πτυ­ξης της Ορ­θό­δο­ξης ι­ε­ρα­πο­στο­λής στο Μπου­ρούν­τι ( αλ­λά και στη γει­το­νι­κή Ρου­άν­τα ), ώ­στε να δο­θεί η Ορ­θό­δο­ξη μαρ­τυ­ρία της πρώ­της, αρ­χέ­γο­νης Χρι­στι­α­νι­κής Εκ­κλη­σί­ας και της πρω­το­χρι­στι­α­νι­κής Α­πο­στο­λι­κής πί­στης των Πα­τέ­ρων και των Συ­νό­δων.
Η αληθινή πίστη μέ την Χάρη του Θεού αναζητείται, και νοσταλγείται στην Αφρικανική Ήπειρο. Αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο και θα έχει σαν αποτέλεσμα την επικράτηση της ειρήνης και των αγαθών στον κόσμο που επαγγέλεται το Ευαγγέλιο του Χριστού, το Ευαγγέλιο της Αγάπης.
Βι­ο­γρα­φι­κό ση­μεί­ω­μα του Θε­ο­φι­λε­στά­του Ε­πι­σκό­που Μπου­ρούν­τι και Ρου­άν­τας κ. Ιννοκεντίου.
Ο Θε­ο­φιλ.Ε­πί­σκο­πος Μπου­ρούν­τι και Ρου­άν­τας κ.Ιν­νο­κέν­τι­ος (Byakatonda), γεν­νή­θη­κε στην Ουγ­κάν­τα το έ­τος 1964 και εί­ναι ελ­λη­νο­μα­θής. Ε­φοί­τη­σε στην Ι­ε­ρα­τι­κή Σχο­λή Α­γί­ου Ματ­θαί­ου Χα­νί­ων Κρή­της. E­σπού­δα­σε την ι­ε­ρά ε­πι­στή­μη στην Θε­ο­λο­γι­κή Σχο­λή του Α­ρι­στο­τε­λεί­ου Πα­νε­πι­στη­μί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης, έλαβε το πτυχίο του και συνέχισε με­τα­πτυ­χι­α­κές σπου­δές στην Συμ­βου­λευ­τι­κή Ποι­μαν­τι­κή. Πραγματοποίησε επίσης με­τα­πτυ­χι­α­κές του σπου­δές στη Πα­τρο­λο­γία στη Θε­ο­λο­γι­κή Σχο­λή του Τι­μί­ου Σταυ­ρού Βο­στώ­νης, κα­θώς και στη Συμ­βου­λευ­τι­κή Ψυ­χο­λο­γία στο Σε­μι­νά­ριο του Α­γί­ου Τύ­χω­νος στην Πεν­συλ­βά­νια ΗΠΑ.
Από το 2012 είναι Επίσκοπος Μπουρούντι-Ρουάντα.
Η Ι­ε­ρά Ε­πι­σκο­πή Μπου­ρούν­τι και Ρου­άν­τας ι­δρύ­θη διά Πα­τρι­αρ­χι­κού και Συ­νο­δι­κού Τό­μου την 6η Ο­κτω­βρί­ου 2009. Στην πνευ­μα­τι­κή της δι­και­ο­δο­σία πε­ρι­λαμ­βά­νει τα κρά­τη Μπου­ρούν­τι και Ρου­άν­τας, ως και τις ε­παρ­χί­ες North Kivu, South Kivu, Maniema και Ituri του α­να­το­λι­κού Κογ­κό.
Την χει­ρο­το­νία του Ε­πι­σκό­που Μπου­ρούν­τι και Ρου­άν­τας κ. Ιν­νο­κεν­τί­ου Μπι­α­κα­τόν­τα τέ­λε­σε στις 6.12.2012 ο Πα­τρι­άρ­χης Α­λε­ξαν­δρεί­ας κ.Θεόδωρος στον πα­νη­γυ­ρί­ζον­τα Κα­θε­δρι­κό – Πα­τρι­αρ­χι­κό Ναό του Α­γί­ου Νι­κο­λά­ου στο Κα­ϊ­ρο.
Εί­ναι ο 6ος Α­φρι­κα­νός Ι­ε­ράρ­χης του Πα­λαι­φά­του Πα­τρι­αρ­χεί­ου Α­λε­ξαν­δρεί­ας, με­τά τους Χρι­στο­φό­ρο (Ρου­βήμ) Σπάρ­τα, Γε­ώρ­γιο Γκαν­τού­να (ε­πί­σκο­πο Νι­τρί­ας*), Θε­ό­δω­ρο Ναγ­κι­ά­μα (πρώ­το ε­πί­σκο­πο Ουγ­κάν­τας, το 1994**), Ι­ω­νά Λου­αν­γκά και Ι­ε­ρώ­νυ­μο Μου­ζέη και τρί­τος α­φρι­κα­νός ι­ε­ράρ­χης στη ση­με­ρι­νή ι­ε­ραρ­χία του Α­λε­ξαν­δρι­νού Θρό­νου.

IMG_20160328_203645

1 (4)

1 (11)

1 (15)

1 (16)

1 (24)

IMG_20160328_202014

IMG_20160328_192229
Για όσους επιθυμούν να ενισχύσουν το έργο της Ιεραποστολή μπορούν να επικοινωνήσουν με τον σύλλογο εδώ:
Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολής Ο Πρωτόκλητος, Μιαούλη 68 , ΤΚ 262
22, ΠΑΤΡΑ( Patra, Greece ), τηλέφωνο : 2610329737 φαξ : 2610329390

Περισσότερα...  https://patratora.gr/archives/168650

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου