Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013

Κοινό ανακοινωθέν για την κατάσταση των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή

Ανακοίνωση του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας

 
Oι Προκαθήμενοι και Αντιπρόσωποι των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, οι οποίοι συναντήθηκαν στη Μόσχα στους εορτασμούς επί τῃ επετείῳ των 1025 ετών Εκχριστιανισμού των Ρως, υιοθέτησαν κοινό Ανακοινωθέν με κεντρικό θέμα την κατάσταση των χριστιανών στη Μέση Ανατολή. Εκ μέρους όλων των παρισταμένων ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος παρέδωσε το παρόν κείμενο στον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Β. Πούτιν στα πλαίσια της συναντήσεως της 25ης Ιουλίου στο Κρεμλίνο Μόσχας.
Οἱ Προκαθήμενοι καί οἱ Ἀντιπρόσωποι τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν συναντηθέντες εν Μόσχᾳ τῃ προσκλήσει του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασῶν τῶν Ρωσιῶν κ.κ. Κυρίλλου, ίνα μετάσχωμεν των εορτασμῶν επί τῃ επετείῳ των 1025 ετῶν Εκχριστιανισμοῦ τῶν Ρως, κρίνομεν καθήκον ημῶν, ίνα υψώσωμεν φωνήν υποστηρίξεως πάντων των καταδιωγμένων σήμερον εις διαφόρους περιοχάς της υφηλίου, εξαιτίας της εις Χριστόν πίστεως αυτών, αδελφῶν ημῶν χριστιανῶν.
Χιλιάδες χριστιανοί καθημερινῶς υφίστανται διάφορα μαρτύρια και βασανισμούς, εκδιώξεις εκ των εστιῶν αυτῶν, άλλοι δε θανατοῦνται.
Από τη Νιγηρία, το Πακιστάν, το Αφγανιστάν και την Ινδία καταφθάνουν πληροφορίες διά τους φρικτούς βασανισμούς και τις θανατώσεις χριστιανών. Εις το Κόσσοβον βεβηλούνται τα θρησκευτικά ιερά προσκυνήματα, ενώ ήδη έχουν καταστραφεί πολλοί Ναοί και πολλοί άνθρωποι υστερούνται της δυνατότητος επισκέψεως των τάφων των συγγενῶν αυτῶν λόγω εκτοπισμοῦ και προσευχῆς υπέρ αναπαύσεως τῶν προγόνων αυτῶν εις τας πατρίδας αυτῶν.
Έντονον ανησυχία προκαλεῖ η κατάστασις εν Μέση Ανατολή. Κύμα βίας και τρομοκρατίας έχει πλήξει πολλάς χώρας της περιοχῆς, θύματα της οποίας είναι οι χριστιανοί. Η Λιβύη, όπου οι χριστιανοί σχεδόν εξέλειπον, διαλύεται λόγω συνεχῶν συγκρούσεων των αντιθέτων φυλετικῶν ομάδων. Εις δε το Ιράκ, όπου εκ του ενός εκατομμυρίου και πεντακοσίων χιλιάδων χριστιανῶν παλαιότερα, μόλις εν δέκατο μέρος έχει παραμείνει, δεν τερματίζονται οι τρομοκρατικές ενέργειες. Όλο και περισσότερον ανησυχητική η κατάστασις εν Αιγύπτῳ, όπου η σύγκρουσις εισήλθεν εις αιματηράν φάσιν και παρατηρείται αθρόα έξοδος των χριστιανικῶν πληθυσμῶν εκ της πατρώας γῆς. Συμφορά και ταλαιπωρίες έκρουσαν τας θύρας των οικογενειῶν χιλιάδων απλών ανθρώπων. Τα πλέον απροστάτευτα κοινωνικά στρώματα, συμπεριλαμβανομένων και των εθνικῶν και θρηκσευτικῶν μειονοτήτων, τελούν κατά κανόνα υπό την βίαν και την τρομοκρατίαν των συγκρούσεων.
Oι Προκαθήμενοι των Εκκλησιῶν της Μέσης Ανατολῆς, συνελθόντες εις Σύναξιν, τον Σεπτέμβριο του έτους 2010 εν Κύπρῳ, εξέφρασαν έντονον προβληματισμόν, διά την κατάστασιν εν τῃ περιοχῃ ταύτῃ και την ανησυχία διά το μέλλον των διαβιούντων εκεῖ χριστιανῶν. Ο ανάλογος προβληματισμός διετυπώθη επίσης εις τας παρόμοιας Συνάξεις τον Αύγουστο του έτους 2011  εν Ιορδανίᾳ, τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους εν Κωνσταντινουπόλει και τον Μάρτιον του έτους 2012 εν Κύπρῳ. Ανακοινωθέν υποστηρίξεως προς τους δοκιμαζόμενους χριστιανούς της Μέσης Ανατολῆς υιοθετήθη υπό της εν Μόσχᾳ Συναντήσεως τον Νοέμβριο του έτους 2011 των Προκαθημένων και Αντιπροσώπων τῶν κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιῶν.
Ιδιαιτέρως τραγική τυγχάνει σήμερον η κατάστασις εν Συρίᾳ. Εν μέσῳ του αδελφοκτόνου πολέμου οι χριστιανοί και οι εκπρόσωποι τῶν λοιπῶν θρησκευτικῶν ομάδων εξοντώνονται και εκτοπίζονται εκ των πόλεων και των εστιῶν αυτῶν, όπου επί αιώνας εν φιλαδελφίᾳ και αγάπῃ συνυπήρχον μετά των εκπροσώπων των λοιπῶν θρησκευτικῶν παραδόσεων.
Αι εξοπλισμέναι ομάδαι, άνευ αιδούς, χρησιμοποιούν κάθε μέσον προκειμένου να πετύχουν τους σκοπούς αυτῶν. Τα ακραία μέλη αυτῶν προχωροῦν όλο και περισσότερον εις διαπράξεις εγκληματικῶν πράξεων. Συνήθεις είναι αι ανατριχιαστικαί σκηναί βίας, αι δημόσιαι εκτελέσεις, η ταπείνωσις της ανθρωπίνης αξιοπρεπείας και καταπάτησις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διαδεδομένες πλέον πράξεις είναι αι απαγωγαί και οι θανατώσεις ανθρώπων, αι οποίαι συχνάκις διαπράττονται με κίνητρον τα ιδιοτελή και κερδοσκοπικά συμφέροντα. Οι ακραίοι τούτων δεν διστάζουν ίνα προσβάλουν θρησκευτικάς προσωπικότητας, ο σεβασμός των οποίων ήτο πάντοτε χαρακτηριστικόν γνώρισμα των λαῶν της Μέσης Ανατολῆς.
Διεθνή μέσα γενικής ενημερώσεως, όπως και πολλοί πολιτικοί παράγοντες αποσιωποῦν την τραγωδία των χριστιανῶν της Μέσης Ανατολῆς.
Δηλούμεν την αλληλεγγύη ημῶν εις τον Μακαριώτατο Πατριάρχη τῆς Μεγάλης Θεουπόλεως Αντιοχείας και Πάσης Ανατολῆς κ.κ. Ιωάννη Ι΄, κωλυθέντα, ίνα παραστεῖ και κοινωνήσει μεθ΄ημῶν της χαρᾶς των σημερινῶν εορτασμῶν, διότι έπρεπε να παραμείνει πλησίον του ποιμνίου αυτοῦ εις την  δύσκολον ταύτην στιγμήν. Οι προσευχαί ημῶν είναι μετ΄αυτοῦ και μετά των εν Χριστῳ αδελφῶν ημῶν, οι οποίοι θανατοῦνται ὅλην τὴν ἡμέραν (Ρωμ. 8.36). ·
Συλλυπούμεθα το δοκιμαζόμενο λαόν της Συρίας. Απαιτούμεν την άμεση απελευθέρωσι των συλληφθέντων υπό των μαχητῶν κατά μήνα Απριλίον περιφανῶν αδελφῶν χριστιανῶν Ιεραρχῶν της Συρίας, δηλονότι του Μητροπολίτου Χαλεπίου και Αλεξανδρέττας κ.Παύλου και του Συροϊακωβίτου Μητροπολίτου Χαλεπίου μαρ Γρηγορίου Ιωάννου Ιμπραίμ.
Απευθύνομεν έκκλησιν εις πάσας τας αντιμαχομένας μερίδας και εις όσους είναι εις θέσιν να ασκήσουν πολιτικήν επιρροήν, προκειμένου να αλλάξει η κατάστασις. Παύσατε την βίαν και τας εξοντώσεις των ειρηνικῶν πληθυσμῶν! Τερματίσατε πάραυτα πάσαν στρατιωτικήν επιχείρησιν ώστε μέσω διαπραγματεύσεων να εκπονήσητε αρχάς ειρηνικών διευθετήσεων των εμφυλίων συρράξεων! Απελευθερώσατε  άμεσα τους απαχθέντες κληρικούς και λοιπούς ειρηνικούς πολίτας!
Ως θεράποντες του Παντοδυνάμου Θεοῦ ημῶν αναπέμπομεν διαπύρους ευχάς προς τον Αρχηγόν της Ειρήνης, τον Κύριον και Παντοκράτορα, υπέρ επανεγκαθιδρύσεως της ειρήνης και της φιλαδελφίας εν τη γῃ της Μέσης Ανατολῆς, υπέρ ταχυτάτης επιστροφής των προσφύγων εις τας πατρογονικάς οικείας αυτῶν, υπέρ αναρρώσεως των τραυματισθέντων και αναπαύσεως των ψυχῶν των αδίκως θανατωθέντων και όπως απάσαι αι εμπλεκόμεναι μερίδαι των πολεμικῶν επιχειρήσεων συνισθώσιν και τερματίσωσιν πάσαν εχθροπραξία!

http://www.amen.gr/article14758

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου