Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020

Saturday of the departed souls... Kenya

Yieronda Makarios Tillyrides Kenyas

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, περιλαμβάνεται ο FrNectarios Isanya, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

"Today,being the Saturday of the departed souls,I presided over the Divine liturgy in our chapel at the seminary. Also prayed for the departed brothers and sisters in Christ. May their memory be eternal as they rest with hope of resurection and eternal kingdom.Amen."

https://www.facebook.com/makarios.kenyas?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARC0yCjcHYFUbTeZxK0s0FUi4NWValEFV3r0UEWaaOFMIxvtl4wBCE0JExkDLbVs6Z9SBDSgtEKdNoxx&hc_ref=ARTX6bH9_edcWOArB5qKYIc5Nqwyb2p0UcOaE9DytHnKP4cg8otL3DPMoVKZYzObey4&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου