Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019

Διακονώντας στην καρδιά της Αφρικής...

Innocentios Byakatonda

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006650526397&__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARCwbwe9PQc9bIc843y3CEhnuLt91WmW_FOWVNtOoirGkeEmacJyJNhwr2ckic_px_ImM4YRJFwA0YK2&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου