Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020

"Ἐν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, τοῦ Πατρός καί ἀρχιεπισκόπου, Πάπα καί Πατριάρχου ἡμῶν ΘΕΟΔΩΡΟΥ,.."

Silvestros Kisitu

Η εικόνα ίσως περιέχει: τον Silvestros Kisitu, στέκεται

"Πολλά τα Έτη Μακαριώτατε!! Many years your Beatitude!! Happy Nameday!
Ἐν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, τοῦ Πατρός καί ἀρχιεπισκόπου, Πάπα καί Πατριάρχου ἡμῶν ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ὃν χάρισαι ταῖς ἁγίαις σου Ἐκκλησίαις ἐν εἰρήνῃ, σῷον, ἔντιμον, ὑγιᾶ μακροημερεύοντα καὶ ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς σῆς ἀληθείας.
Among the first remember, Lord, our Father & Archbishop, Pope & Patriarch Theodoros; grant him to Your holy Churches in peace, safety, honor, and health, unto length of days, rightly teaching the word of Your truth."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου